پيام  کميته مرکزی سازمان راه کارگر بمناسبت درگذشت فرشيد شريعت

پيام  کميته مرکزی سازمان راه کارگر: به: کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران !


با تاثری اندوه بار و تالمی عميق، از طريق اطلاعيه سازمان شما مطلع شديم که قلب جوان و پر تپش رفيق فرهاد (فرشيد شريعت) از فعالين و کادرهای مرکزی سازمان شما از حرکت باز ماند و جان جوانش از دست رفت!
رفيق فرهاد نه تنها برای سازمان شما بلکه برای جنبش چپ، رفيقی ارزنده و پرکار و با چهره بوده است. رفيق فرهاد عزيز در بيشتر مذاکرت دو جانبه و چند جانبه شما و ما حضورفعال داشته و همواره با سعی و کوشش دريغ ناپذيرش، از دست آوردهای چپ و سوسياليسم پشتيبانی می کرد، قلب جوان رفيق فرهاد با جنبش کارگری ايران همواره می تپيد!
سازمان ما بدين طريق تاثر خود از درگذشت رفيق فرشيد شريعت (همايون فرهادی) را به فرزندان، همسر و همچنين به کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران و اعضاء سازمان و ديگر فعالين چپ کارگری، اعلام می دارد!

کميته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)

 19 آبان 1383 – 9 نوامبر 2004