٨ مارس روز جهانی مبارزات و همبستگی زنان، خجسته باد! سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

“اطلاعيه سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران به مناسبت روز جهانی زن”

٨ مارس روز جهانی مبارزات و همبستگی زنان، خجسته باد!

امسال ٨ مارس روز جهانی مبارزه برای حقوق زنان در شرایطی فرا می رسد که جنگی شوم در شرق اروپا در گرفته است. حمله  ارتش روسیه به اوکراین آتش جنگی را برافروخته است که در صورت عدم مهار آن، شعله هایش می تواند بخش بزرگی از جهان را در کام خود فرو کشد.  

زنان و فمینیستها که در تاریخ معاصر نقش مهمی در پایه گذاری “جنبش صلح” ایفا کرده اند در بسیاری از کشورها، همراه با سایر نیروهای مترقی و صلح طلب این جنگ را محکوم کرده وهمچنان به اعتراضات خود در مخالفت با جنگ و جنگ طلبی ادامه می دهند.

٨ مارس امسال فرصت مناسبی خواهد بود که تشکلها و جنبشهای زنان در اقصی نقاط جهان، ضمن محکوم کردن جنگهای ضد بشری که عمدتا ریشه در تقابل  قدرتهای منطقه ای وجهانی و منافع اقتصادی آنان دارد، فریاد اعتراض خود علیه نابرابری، ستم طبقاتی، تبعیض جنسیتی… را هر چه رساتر کرده و به دولتها هشدار دهند که اجازه نخواهند داد دگرباره، حقوق زنان و منافع زحمتکشان، قربانی اهداف و مقاصد سلطه جویانۀ ابرقدرتها شوند.

در چنین شرایطی  زنان در ایران از آزادی بزرگداشت ٨ مارس محرومند و ناچار به پرداخت بهایی سنگین بابت برگزاری مراسم، گردهمایی و یا راهپیمایی به این مناسبت هستند. با این وجود طی سالهای گذشته،  زنان همراه با سایر مدافعین آزادی، برابری و عدالت، کوشیده اند به اشکال مختلف این روز را گرامی دارند. طی ۴۳ سال گذشته،  ٨ مارس برای زنان ایرانی نه تنها نماد مبارزات زنان در سرتاسر جهان بلکه یادآور اعتراضات و تظاهرات وسیع و چند روزه زنان دلیر و شجاعیست که در آستانه ٨ مارس (١۷ اسفند) ١۳۵۷ حکومت اسلامی و ارتجاعی تازه بقدرت رسیده را به چالش کشیدند. اعتراضاتی که همچون برگی زرین بر دفترتاریخ معاصر جنبش  زنان نقش بسته و به حق از آن به عنوان نقطه عطفی در مبارزات زنان ایران طی سده گذشته، یاد می شود.

مبارزه و مقاومت زنان، این اولین سرکوب شدگان حکومت اسلامی، سالهاست همچنان پیگیرانه و به اشکال مختلف ادامه دارد. هرچند  جنبش زنان ایران به دلایل گوناگون و از جمله بدلیل سرکوب وحشیانه و سیستماتیک با فراز و فرود هایی همراه بوده و هنوز جایگاه مستقل و شایسته خود را در میان جنبشهای اجتماعی بدست نیاورده است اما نقش و حضور فعال و چشمگیر زنان در تمامی جنبشهای اجتماعی  جاری و همچنین در صفوف اعتراضات  گسترده ای که طی سالهای اخیر در سرتاسر ایران صورت گرفته اند، غیر قابل انکار است. تعداد  قابل توجه و روز افزون زنان زندانی سیاسی که در دفاع از حقوق زنان، کارگران، ملیتهای ایران، آزادی ، برابری و دمکراسی، حفظ محیط زیست و… در زندانهای سرتاسر ایران به بند کشیده شده اند،  گواه دیگری بر نقش و حضور زنان در مبارزه با رژیم دین و مردسالار، سرکوبگرو ستمگرِ حاکم بر ایران است.  

جنبش زنان ایران چونان آتشی زیر خاکستراست که هنگام  خیزشهای مردمی، دوباره سر برآورده و در همپیوندی  با سایر جنبشهای اجتماعی، حکومت اسلامی ضد بشر و ضد زن را در شعله هایش  خواهد سوزاند.

ما به عنوان یک سازمان چپ، استقرار یک جامعه عاری از ستم، تبعیض و نابرابری را در گروِ تحقق و تحکیم  برابری واقعی زنان و مردان در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و.. میدانیم، همین از اینرو مبارزه در راه رهایی زنان و دستیابی آنان به حقوق و کرامت انسانیشان  از اولویتهای مبارزاتی ماست. 

٨ مارس روز جهانی مبارزات و همبستگی زنان، بر همۀ زنان و مردانی که برای جامعه ای سرشار ازصلح، آزادی، دمکراسی،  برابری و عدالت مبارزه می کنند، خجسته باد!

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

شنبه ١۴ اسفند ١۴٠٠ – ۵ مارس ۲۰۲۲