اطلاعیه برگزاری پلنوم وسيع کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

دومين پلنوم وسيع کميته مرکزی سازمان ما، با تاخير چند ماهه ناشی از وضعيتی که بیماری “کوويد – 19” بوجود آورد، در اوائل مردادماه 1399 (اواخر ماه ژوئيه 2020)، برگزار گرديد.پلنوم با یک دقیقه سکوت به پاس همه جانبختگان راه آزادی و سوسياليزم در ایران شروع به کار نمود.طبق اساسنامه، کنگره پانزدهم سازمان می بايست در اواسط سال جاری برگزار می شد اما بنا به وضعيت پديدآمده و مشکلات و موانع بسیار برای نشست مجازی، برگزاری کنگره پانزدهم به زمان مناسب تری موکول شد. به همين دليل و به منظور تعميق بخشيدن به مباحث در دستور و بهره گيری هر چه بيشتر از خرد جمعی ، شماری از کادرهای سازمان بنا به دعوت کميته مرکزی فعالانه در اين پلنوم مشارکت داشتند.ارائه گزارش مختصری از سوی مسئول هماهنگی کمیته مرکزی در باره عملکرد کمیته مرکزی از پلنوم گذشته تا کنون و گزارش کار ارگان های مرکزی از سوی مسئولین آنها، بخش نخست جلسه را به خود اختصاص داد. شرکت کنندگان در پلنوم با مشارکت فعال، مجموعه گزارشات را در زمينه های مختلف در بخش دوم پلنوم مورد بررسی و بحث قرار دادند.بهبود فعاليتهای سازمان در عرصه های مختلف، تقسيم انرژی متناسب با عرصه های گوناگون کاری بنا به اهميت و جايگاه هر يک، بهره گيری وسيعتر و مفيد تر از مکانيسمهای نوين ارتباطی از جمله برجسته ترين نکاتی بودند که شرکت کنندگان روی آنها انگشت گذاشته و مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.در طی این بحث و گفتگو ها، تلاش برای تدابیر لازم جهت بر طرف کردن نارسائی ها و نوعی از سازماندهی جدید، لزوم خود را نشان داده و فعال بودن رفقا در تجزیه و تحلیل سبک کار تشکیلاتی  و ارائه پیشنهادات در پیشبرد فعالیت های سازمانی، به نحو برجسته ای مشاهده می شد.
در زمره فعاليتهای بيرونی، به فعالیت های دمکراتیک و موقعیت کنونی جنبش چپ، پرداخته شد. بعد از بررسی و گفتگوها، به برخی از موفقیت ها و نا کامی ها در این دو عرصه اشاره گردید. در اين قسمت به ويژه، بررسی عملکرد “همبستگی برای آزادی و برابری در ايران” که در فاصله دو پلنوم و پس از تائيد “فراخوان ده جريان بر پايه تفاهم نامه مشترک” در پلنوم نخست، تشکيل و پا به عرصه فعاليت گذاشت، بخش مهمی را به خود اختصاص داد. اکثريت قريب به اتفاق شرکت کنندگان، تشکيل آن را گامی مهم  در راستای رسيدن به يک ائتلاف دموکراتيک که هدف سازمان طی دوره های متمادی بوده و برای آن انرژی بسیاری را صرف نموده است، ارزيابی نمودند. ضمن برشماری کمبود، نارسائی و نواقص در اين زمينه، غالب شرکت کنندگان،  بر لزوم هدفمند بودن فعاليت در اين عرصه و ادامه کاری متناسب و گسترش آن تاکيد داشتند.پيشنويس بيانيه ای سياسی تهيه شده بود که مقرر گردید پس از نهائی شدن آن متعاقب اين اطلاعيه منتشر شود.در خاتمه  و در فضائی رفيقانه و صميمانه، کمیته مرکزی ضمن قدردانی از کادرهای سازمان که به دعوت شرکت در پلنوم  پاسخ مثبت داده بودند، برای همه در جهت فعاليت در راه پيشبرد وظايف سازمانی، آرزوی موفقيت نمود.

 کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

جمعه 10مرداد ماه 1399 – 31 ژوئيه 2020