انتخابات فرانسه : گفتگوی آزاد مستوفی با رضا اکرمی

گفتگوی آزاد مستوفی (ديالوگ) با رضا اکرمی کنشگر سیاسی مقیم پاریس (فرانسه)

در مورد انتخابات رياست جمهوری فرانسه

مهمان برنامە ديالوگ مربوط بە انتخابات ریاست جمهوری در فرانسە، آقای رضا اکرمی کنشگر سیاسی مقیم پاریس است کە بە موضوعات قوانین انتخابات ریاست جمهوری و امضای پانصد نفر، جناحها و طیفهای سیاسی فرانسە، شعارهای راستگرایان و حضور کمرنگ جوانان در انتخابات و همچنین بە جایگاه فرانسە در اروپا و سیاست خارجی کاندیداها پرداختە است. برنامە دیالوگ دوشنبەها از تلویزیون ماهوارەای کوردکانال پخش می شود.