تغيير مکان تجمع روز شنبه ٢٤ سپتامبر در پاریس : ساعت ١٥ ميدان ايتاليا

بنا به درخواست و پيشنهاد مسئولين استانداری پاريس، مکان تجمع اعلام شده از ميدان جمهوری به ميدان ايتاليا تغيير کرد

فراخوان مشترک دو نهاد دموکراتيک در فرانسه “در همدردی با خانوادە ژینای بیگناه، همنوایی با زنان مبارز و پیشگام، همگامی با جنبش مردم ایران و حمایت از فداكاریهای مردم كردستان” به همراه اسامی تاکنونی سازمانها و ائتلافهای سياسی که از اين فراخوان حمايت نموده اند

زمان : شنبە بیست و چهارم سپتامبر، ساعت ١٥ تا ١٦.٣٠

مكان : Place d’Italie

متن فراخوان :

فراخوان برای تجمع در پاریس

در همدردی با خانوادە ژینای بیگناه، همنوایی با زنان مبارز و پیشگام، همگامی با جنبش مردم ایران و حمایت از فداكاریهای مردم كردستان برآن هستیم تا در پاریس گرد هم آییم.

باشد كە بتوانیم خشممان را از قتل عمد فجیع ژینا و این همە سال جنایت و تبعیض و ویرانی رژیم ولایت فقیە فریاد بزنیم و مراتب قدر شناسی از مبارزان شجاع داخل كشور را برجستە نماییم .

رسانیدن فریاد آزادیخواهانە و مدنی مبارزان تبعیض ستیز ایران بە اذهان عمومی، نهادها، جمعیت های مدنی و دولتی پاریس و فرانسە را وظیفە خود میدانیم .

از همە ایرانیان آزادیخواە و برابری طلب مقیم فرانسە، مردم فرانسە و همە آزادیخواهان راستین دعوت می كنیم با ما همراه شوند تا اعتراض بە قتل مهسا و محكوم كردن جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران را فریاد كنیم.

جمعیت كردهای مقیم فرانسە

شورای دمكراتیك – پاریس ( برای حمایت از جنبشهای مردمی در ایران)

زمان : شنبە بیست و چهارم سپتامبر، ساعت ١٥ تا ١٦.٣٠

مكان : Place d’Italie

تا كنون نمایندگی های سازمانها و ائتلافهای سیاسی زیر در فرانسە از این گردهم آیی حمایت كردەاند :

مركز همكاری احزاب كردستان

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

كنگرە ملیتهای ایران فدرال

شورای دمكراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران