نروژ : حمايت از خيزش سراسری در ايران با حضور بيش از هزار نفر

گزارش رسيده :

به دعوت فعالین کرد ایرانی و سایر ایرانیان ساکن نروژ و با همکاری فعالین احزاب چپ و مترقی نروژی ساعت 13.00 روز شنبه 24 سپتامبر تظاهراتی در حمایت از مبارزات مردم ایران و در محکومیت رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی برگزار گردید.

میزان حضور ایرانیان ساکن نروژ که از طرف نیروهای ترقیخواه نروژی حمایت می شدند، چشگیر و بی سابقه بود. بیش از هزار نفر در جلوی پارلمان نروژ گرد آمده و با شعارهای گوناگون حمایت و همراهی خود را با مبارزات زنان و مردان شجاعی که در سرتاسر ایران بپا خاسته اند را فریاد زدند.

حضور جوانان دختر و پسر در این اجتماع پرشور، چشمگیر و برجسته بود.

همراه با پيام “با امید به پیروزی مبارزات درون کشور و آینده ای روشن و آزاد برای همه مردمان ایران!”، قرار شده است که هفته آینده در روز شنبه تظاهراتی ديگر سازماندهی و برگزار شود.