ويژه برنامه اعتراضات و قیام شهرهای ایران با ناهيد جعفرپور

اعتراضات و قیام شهرهای ایران

ويژه برنامه ای از آزاد مستوفی

(راديو ديالوگ)

مهمان برنامە خانم ناهید جعفرپور

( عضو سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران)