تجمع ایرانیان در شهر کرتی (حومۀ پاریس) برای پشتیبانی از مردم ایران

ساعتِ ۱۵ روز یکشنبه یازدهم دسامبر

میدان سالوادُر آلنده، در مقابل شهرداری کرتی (حومۀ پاریس)

برگرفته از : ار اف آی

به‌ابتکار انجمن اجتماعی – فرهنگی ایرانیان شهر «کرتی»  واقع در حومۀ پاریس، و با همکاری شهرداری و شهردار این شهر، از ساعتِ ۱۵ روز یکشنبه یازدهم دسامبر/۲٠ آذر، تجمّع و تظاهراتی به پشتیبانی از جنبش مردم ایران برپا خواهد شد.

ماهنامۀ شهرداری شهر کرتی – شهری با حدود صدهزار نفر جمعیّت –  پوستر این تجمّع را در صفحۀ دوم شمارۀ این ماه خود چاپ کرده است.

آقای لوران کاتالا، شهردار کرتی ساکنان شهر را به شرکت در این تظاهرات فرا خوانده ‌است. محل این تظاهرات جلو بنایِ بزرگداشتِ آزادی در میدان سالوادُر آلنده، در مقابل شهرداری است.

در چند هفتۀ اخیر، بسیاری از شهرهای کوچک فرانسه با ابتکار عمل انجمن‌ها، فعالان مدنی و همکاری شهرداری‌ها، برنامه‌های گوناگونی را برای اطلاع‌رسانی در مورد اعتراضات مردم ایران و یا حمایت از آنان برگزار کرده‌اند.  شمار بسیار زیادی سخنرانی‌، جلسات بحث، کنسرت یا نمایشگاه  در این چارچوب به راه افتاده است.

حضور فعال ایرانیان مقیم فرانسه باعث شده تا فرانسوی‌ها نیز با کنجکاوی و علاقۀ زیاد این برنامه‌ها را دنبال کنند و همبستگی خود را نشان دهند.