برنامه ای برای همبستگی با ايران در شهر لاوال در فرانسه

کنفرانسی تحت عنوان “ايران-همبستگی” در شهر لاوال فرانسه با شرکت به ويژه خانمها ايراندخت انصاری (هماهنگ کننده انجمن زنان ايرانی برای دموکراسی) و جميله ندائی برگزار خواهد شد.

فعاليتهای گوناگون انجمن‌ها و فعالين ايرانی در فرانسه، با همياری و پشتيبانی نهادهای مترقی و مدافع حقوق بشر فرانسوی، همبستگی قابل توجهی را با مبارزات داخل ايران برای آزادی و رهائی موجب شده است. علاوه بر نجمعات و راهپيمائی مستمر در پاريس، مراسمهای مختلفی به صورت تجمع و يا شب همبستگی و يا سمينار در نقاط مختلف فرانسه و در شهرهای حومه پاريس و يا شهرهای مناطق مختلف برگزار شده و می شوند که مورد توجه افکار عمومی و رسانه های متعدد در فرانسه قرار گرفته و می گيرند.

برای روز يکشنبه ١١ دسامبر، علاوه بر تجمع ايرانيان برای پشتيبانی از مبارزات مردم در شهر کرتی (حومه پاريس) با همراهی شهردار و شهرداری اين شهر، کنفرانسی نيز تحت عنوان ايران-همبستگی در شهر لاوال فرانسه با شرکت به ويژه خانمها ايراندخت انصاری (هماهنگ کننده انجمن زنان ايرانی برای دموکراسی) و جميله ندائی برگزار خواهد شد.

يکشنبه ١١ دسامبر از ساعت ١٤:٣٠ تا ١٩:٣٠

Théâtre du Tiroir 8 rue Jean Macé LAVAL