قيام عليه اعدام : هم‌صدا با ديگر نقاط در دنيا، پاريس شنبه سوم فوريه

هم‌صدا با هم در سراسر جهان :

مجازات اعدام لغو بايد گردد !

زندانی سياسی آزاد بايد گردد !

پاريس – فرانسه :

شنبه سوم فوريه، ساعت ١٥

FONTAINE DES INNOCENTS (Châtelet)