-

مرگ شلیر رسولی : اعتراضات مریوان و سنندج و مطلبی از کانی کرم‌پور

_____________________________ از کردستان تا تهران، ستم علیه زنان! تظاهرات اعتراضی در مريوان (ويدئو) این تظاهرات توسط زنان در مریوان در اعتراض به مرگ #شلیر_رسولی که به خاطر فرار از تجاوز خود را از طبقه دوم [ادامه]