وین (اطريش): فراخوان آکسیون مشترک همبستگی با انقلاب ایران

زن، زندگی، آزادی

ژن، ژیان، ئازادی

انقلاب را بازپس بگیریم.

بمناسبت فرارسیدن روز 22 بهمن و برای بزرگداشت انقلاب 1357 در ایران و همچنین همبستگی با مبارزات جاری مردم ایران, جمع کثیری از تشکلهای چپ و مترقی اتریش همراه با کانون پشتیبانی با مبارزات مردم ایران – وین آکسیون مشترکی را برگزار خواهند کرد.

در روز یازدهم فوریه 2023

در مکان پارک زیگموند فروید برابر کلیسای وتیو شهر وین – منطقه 9

از ساعت 14 بعد از ظهر گردهم خواهیم آمد.

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین

/http://www.kanon-wien.com

05.02.2023