برگزاری مراسم چهلمین سال تاًسیس انستیتوی كُرد – پاریس در شهرداری پاريس

رئیس انستیتوی كُرد با ادای این مطلب كە انستیتوی كُرد مرجع و مامنی فرهنگی نە تنها برای كُردها بلكە برای ایرانیان دمكرات و ترك بە شمار آمدەاست، بە سخنان خود پایان داد و با ابراز امتنان از حضور شركت كنندگان و نثار احترام بە خانم ایدالگو شهردار پاریس افزود : برگزاری مراسم چهلمین سال تشكیل انستیتوی كُرد در این سالن درخشان و فرحبخش بهترین كادوی شهرداری پاریس و مردم فرانسە بە انستیتوی كُرد تلقی می شود.

گزارش:

برگزاری مراسم چهلمین سال تاًسیس انستیتوی كُرد – پاریس (فرانسه)

به مناسبت چهلمين سالروز شكل گیری انستیتوی كُرد-پاريس، مراسمی مناسب و در حد سابقە زمانی و خدمات ارزندە ای كە این  نهاد از خود بر جای گذاردەاست در چهارم آوريل ٢٠٢٣ در تالار بزرگ، زیبا و بسیار باشكوه شهرداری شهر پاریس برگزار گردید.

شیخصیت های برجستە فرانسوی چون خانم آن ایدالگو شهردار پاریس، فرانسوا اولاند رئیس جمهور پیشین فرانسە، لیونل ژوسپن نخست وزیر سابق، ژاك لانگ وزیر فرهنگ فرانسوا میتران، سناتور و نمایندگان مجلس، كریستان شاریر بورنازل رئیس قبلی هیات مدیرە كانون وكلای پاریس، پاتریك بودون رئیس سابق فدراسیون حقوق بشر  در فرانسە، و نیز شخصیت های ایرانی، ترك و كرد در این مراسم باشكوە شركت داشتند .

خانم شهردار پاریس با گشایش گردهم آیی و خوش آمد گویی، چهلمین سال تشكیل انستتوی كُرد را تهنیت گفت و در بیانات خود از حضور كُردها در فرانسە اظهار خشنودی نمود: ” مابا كُردها در دفاع از ارزشهای انسانی و جهانشمول سهیم هستیم، وجود كُردها با فرهنگ چند هزار سالە، در خاورمیانە و كلیە نقاط دنیا بە میزان قابل توجه بە حرمت و پاسداری از این ارزشها می پردازد. ما بسیار خرسند هستیم كە یك كُردستان كوچك در پاریس وجود دارد . انستیتوی كُرد، شما كشور خودتان را بە ما می شناسانید، موقعیت و شرایط كُردستان را خبر رسانی می كنید . كُردها در مبارزات خود جایگاه مهمی برای زنان گشودەاند، زنان در زندگی و ادارە آن فعال هستند، نە تنها در كُردستان ایران و عراق بلكە در ایران نیز حرمت بە نقش و مقام زنان نهایت با اهمیت است و شعار ژن، ژیان، آزادی، زن، زندگی، آزادی كە از كُردستان برخاستەاست در سراسر ایران برای آزادی حمایت می شود. كُردها همە جا از ارزشهای دمكراتیك دفاع می كنند، ما از این مبارزات پشتیبانی می كنیم، ما در همكاری با كُردها سهیم می باشیم و برگزاری مراسم چهلمین سال تاسیس انستیتوی كُرد را فرصت مناسبی می دانیم برای احترام بە فرهنگ شما. انستیتوی كُرد پیوند مستحكمی است بین ما و كُردستان. از شما سپاسگزارم و برایتان سالگرد با نشاطی آرزومندم.

بقیە سخنرانان نیز با اشارە بە مبارزات ملت كُرد، بە ارزیابی مثبت از نقش و جایگاه و مقاومت آنها در مقابل دیكتاتوری و واپسگرایی پرداختند و یاد آوری كردند كە مقاومت های آنها در عین دفاع  از آرمانهای انسانی و ارزشهای والا، از حمایتهای كافی كشورهای غربی بهرە نگرفت .

در پایان، آقای كندال نزان رئیس انستیتوی كُرد سخنان مبسوطی در بارە چگونگی تشكیل انستیتوی كًرد، گذشتە چهل سالە، فراز و فرودهای فراوان، خدمات متنوع آن در خدمت بە حیات فرهنگی كُردستان و نیز ایجاد پیوندهای فرهنگی با كشورهایی اروپایی به ویژە با فرانسە بیان كرد. در خصوص شرایط كُردستان در زمان تاسیس انستیتوی كُرد بە این مطلب اشارە نمود كە در سالهای ١٩٨٠ صدام  حسین در اوج قدرت سفاكانە خود نسل كشی حلبجە را مرتكب شدەبود، خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران فتوای جهاد را بر علیه كُردها اعلام كردەبود و در تركیە كودتای نظامی خفقان سیاسی و تضییقات تازەای بە ارمغان وردە بود.

رئیس انستیتوی كُرد با ادای این مطلب كە انستیتوی كُرد مرجع و مامنی فرهنگی نە تنها برای كُردها بلكە برای ایرانیان دمكرات و ترك بە شمار آمدەاست، بە سخنان خود پایان داد و با ابراز امتنان از حضور شركت كنندگان و نثار احترام بە خانم ایدالگو شهردار پاریس افزود : برگزاری مراسم چهلمین سال تشكیل انستیتوی كُرد در این سالن درخشان و فرحبخش بهترین كادوی شهرداری پاریس و مردم فرانسە بە انستیتوی كُرد تلقی می شود.

“جمعيت کُردهای مقيم فرانسه” از جمله نهادهائی بود که در تدارک اين مراسم با انستيتو کُرد همکاری فعال داشت.

پاریس، پنجم آوریل ٢٠٢٣

پيوند تارنمای انستيتوی کُرد – پاريس : /https://www.institutkurde.org

تصاوير از “کارزان”: