علیه حکم اعدام، در هر جا و برای هر جان :فراخوان به تظاهرات در پاريس – فرانسه دوشنبه ۲۲ ماه می

تظاهرات روز دوشنبه ۲۲ ماه می از ساعت ١٨ تا ٢٠

تجمع اوليه : ساعت ۶ بعداز ظهر Place de la République

راهپيمائی به طرف : Chatelet, Fontaine des Innocents
(Place Joachim du Bellay, 75001 Paris)

علیه حکم اعدام، در هر جا و برای هر جان

روز دوشنبه ۲۲ ماه می ساعت ۶ بعداز ظهر، گرد هم می‌آییم تا علیه مرگ بشوریم. علیه طناب‌های داری که که دور گردن مبارزان «ژن*، ژیان ئازادی» گره خوردند و جان ارزشمندشان را گرفتند. علیه طناب‌های داری که دیکتاتور‌ها را از پهلوی تا جمهوری اسلامی اعدامی به هم وصل می‌کنند و جان مبارزان آزادی را به بند می‌کشند، غافل از این‌که هر طناب دار شعله‌ای را حمل می‌کند و به آتشی می‌افزاید و آن آتش، شور زندگی است.

ماشین کشتار جمهوری اسلامی اعدامی با سرعت در حال حرکت است و سد راهی جز ایستادگی و هم‌بستگی ما برای آن متصور نیست. پس هم‌‌دل و هم‌بسته، با خشم و شور به خیابان می‌آییم و دست در دست هم برای حفظ زندگی، در هر جا و هر زمان می‌ایستیم.

کشتن شکوفه ها، آمدن بهار را به تعویق نمی اندازد.

روژا.پاریس

مجمع پشتیبانی از مبارزات مردم ایران-پاریس

ژن ژیان ئازادی