فريادهای پرطنين عليه اعدام در خيابانهای پاريس – فرانسه

امروز دوشنبه ٢٢ ماه می خيابانهای پاريس بار دگر شاهد تظاهرات جمع وسيعی از ايرانيان بود که با فريادهای رسا عليه اعدام و عليه حاکميت کشتار و سياهی، توجه افکار عمومی را به سوی خواست های خود از جمله محکوميت قاطع اعدامها جلب کردند.

صدها تن از هموطنان مقيم پاريس و حومه با استقبال از فراخوان مشترک “روژا” و “مجمع پشتيبانی از مبارزات مردم ايران” عليه اعدامهای اخير و افشای ماهيت رژيم حاکم بر ايران با مشارکت فعال خود سعی نمودند حساسيت وضعيت کنونی ايران را بازتاب دهند. برخورد مردم و مشارکت و همراهی آنها با جمع تظاهرکنندگان و تکرار شعارها و از جمله محکوميت اعدامها نشان از موثر بودن اين اقدام داشت.

اين تظاهرات از جمله تظاهراتی بود که در شرايط کنونی چه از لحاظ ترکيب و وسعت و چه از لحاظ نظم و آرامش ناظر بر آن توجه محافل متعدد را به خود جلب نمود.