اعدام و خشونت رژیم ایران علیە انقلاب ژن، ژیان، ئازادی

برنامە ویژە آرين تی وی:

اعدام و خشونت رژیم ایران علیە انقلاب ژن، ژیان، ئازادی

گفتگوی نگین شیخ الاسلامی وطنی با مهمانان:

صبا آلالە، روانشناس بالینی

رزا ثابت نیا، فعال حقوق بشر و روزنامەنگار

ایراندخت انصاری، فعال فمینیست و کنشگر سیاسی