نقش توافق سیاسی احزاب مبارز و ضد استبداد در انقلاب ژینا، گفتو در کلاب هاوس

نقش توافق سیاسی احزاب مبارز و ضد استبداد در انقلاب ژینا


سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۲ سپتامبر
ساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران ۱۹ بوقت اروپای مرکزی

مجریان : ازیز دادیار ، پوریا نایب

مهمانان : رحیم بندوئی، دیاکو مرادی، خالد حسن پور ، رئوف کعبی، یدی بلدی