دستگیری و سرکوب نمایندگان کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم

در اتحاد نامیمون نمایندگان سرمایه دار فاسد هفت تپه و مسئولین امنیتی منطقه، این توطئه دقیقا چیده شده و در زمانی که کارگران نشان داده اند که از توانایی اداره این مجتمع برخوردارند، با این موج ازدستگیریها و با ایجاد هرج و مرج در محیط کار، قصد دارند مبارزات کارگران را سد کرده و از کارگران ونمایندگانشان به هر نحو ممکن انتقام بگیرند.

اطلاعيه سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران :

دستگیری و سرکوب نمایندگان کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم!

موج تازه ای از یورش به کارگران ،آموزگاران وفعالین حامی زحمتکشان آغاز شده است. هنوز چند روزی ازدستگیری و ناپدید شدن شمار بزرگی از فعالین مترقی کارگری و اجتماعی نگذشته است و جوهرحکم دو سال زندان محمد تقی فلاحی، دبیرکانون صنفی معلمان تهران، خشک نشده است که جامعه کارگری از خبر دستگیری وحشیانه و خشونت آمیز چهار تن از نمایندگان کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه آگاه می گردد.نیروهای سرکوبگر پلیس دریورشی که همراه با ایجاد رعب و وحشت در میان خانواده و بویژه کودکان بوده است، در آستانه خلع ید از صاحبان فاسد مجتمع هفت تپه، به خانه های نمایندگان کارگران، یوسف بهمنی،حمید ممبینی،ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری هجوم آورده و آنان را با خشونت تمام دستگیر نموده اند.
از شواهد چنین بر می آید که در اتحاد نامیمون نمایندگان سرمایه دار فاسد هفت تپه و مسئولین امنیتی منطقه، این توطئه دقیقا چیده شده و در زمانی که کارگران نشان داده اند که از توانایی اداره این مجتمع برخوردارند، با این موج ازدستگیریها و با ایجاد هرج و مرج در محیط کار، قصد دارند مبارزات کارگران را سد کرده و از کارگران ونمایندگانشان به هر نحو ممکن انتقام بگیرند.
همه اینها در حالی روی می دهد که شخص اسد بیگی فاسد اختلاسگردرکمال بی شرمی و درآزادی کامل میتواند با بهره گیری از حمایتهای همه جناحهای حکومتی، و با استفاده از عوامل مزدورش در درون و بیرون مجتمع هفت تپه به چنین خیانت هایی مبادرت ورزد و هم پیمانش در ریاست اداره کارمنطقه که به دلیل فساد ورشوه خواری به زندان و انفصال از خدمت محکوم شده، بتواند در کمال تعجب همگان ،همچنان به ریاست خود بر اداره کار ادامه داده و در همکاری نزدیک با باند فاسد اسدبیگی به خیانت ها و ستمهای خود علیه کارگران زحمتکش منطقه که صاحبان اصلی مجتمع هستند، استمرار بخشد.
این باراولی نیست که نمایندگان آگاه، مبارز و وفادار کارگران دراین مجتمع عظیم بنا به خواست صاحبان سرمایه ودر همکاری تنگاتنگ مسئولین حکومتی بازداشت، شکنجه و زندان میگردند.
هنوزآثارزخمهای شکنجه بر بدن کارگران شریفی همچون اسماعیل بخشی و محمد خنیفر و دیگران باقیست و درد و رنج حاصل از فقر و نداری که بر فرزندان این زحمتکشان توسط حکومتیان و سرمایه داران مستولی شد ه التیام نیافته است که رژیم ضد انسانی ، کارگران و خانواده های آنان را مجددا آماج خشنونتهای وحشیانه قرار داده است.

کارگران نیشکر هفت تپه، اما، نشان داده اند که در راه مبارزه برای دستیابی به حقوق حقه خود، هراسی به دل راه نداده و همچون دفعات پیش با اتحاد و یکپارچگی خود این توطئه جدید را نیز خنثی خواهند کرد.در همین رابطه و درمقابله و اعتراض به دستگیری های اخیر، تهدید به تجمع واعتصاب نموده اند. بی گمان و درروند این مبارزات، توده های وسیع طبقه کارگرایران هر چه بهتر چهره واقعی حکومت را به شمول همه جناح هایش خواهند شناخت و از امید بستن واهی به هر کدام از جناح های حکومتی، هر چه بیشتر دوری خواهند گزید و تنها به نیروی اتحاد خود تکیه خواهند کرد.
سازمان اتحاد فداییان خلق ایران هرگونه سرکوب کارگران، زنان، معلمین و دیگر زحمتکشان و فعالین طرفدار آنان را بشدت محکوم می نماید و براین اعتقاد است که مبارزات متحدانه و مستمرو برحق کارگران در اتحاد با مبارزات سایرجنبش های اجتماعی ایران در نهایت به ثمر خواهد نشست و بساط جورو ستم حکومت را بر خواهد چید.

پیروز باد مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران
نابود باد حکومت ستمگر جمهوری اسلامی
زنده باد دمکراسی آزادی و سوسیالیزم
سازمان اتحاد فداییان خلق ایران
شنبه 10 آبان 1399 / 31 اکتبر 2020