اهداف و اصول کلی مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

مقدمە

لزوم همبستگی و کار مشترک در میان نیروهای سیاسی کردستان ایران و فراتر از آن، ضرورت تشکیل جبهە یا یک هم پیمانی در میان احزاب و سازمان‌های کردستان ایران، سال‌هاست احساس میشود و امروزە به خواست و مطالبه‌ی مردم ما بدل گشتە است.

در ادامه‌ی دیدار و نشست های چند جانبە شماری از احزاب و سازمان‌های سیاسی کردستان ایران طی سال‌های گذشته و با عنایت بە تجربه‌ی، متعدد اتخاذ مواضع مشترک و تجارب تفاهم میان آن‌ها، سرانجام در نشست مشترک رهبران پنج حزب کردستان ایران در ٩ ژانویە ٢٠١٨ (نوزدهم دی ماه ١٣٩٦)، پایه گذاری یک مرکز همکاری با هدف توسعه‌ی همگامی و همکاری نیروهای سیاسی بە تصویب رسید.

همە جریان های شرکت کنندە در این نشست همچنین بنیانگذاری یک جبهە کردستانی در راستای گردآوری نیرو و توان احزاب و جریان های سیاسی کردستان ایران با هدف ایجاد همکاری و نیز نمایندگی جنبش خلق کرد در کردستان ایران در سطح داخل و خارج کشور را بە عنوان هدف اصلی این مرکز مورد تاکید قرار دادند.

“مرکز همکاری احزاب کردستان ایران” در دومین نشست پنج جریان سیاسی مزبور در روز ٣٠ دی ماه ١٣٩٦ تشکیل شد و آغاز به کار خود را رسما اعلام کرد.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از بدو تشکیل تا کنون در جلسات خود مسائل و موارد گوناگونی را در ارتباط با احزاب سیاسی و جنبش کرد در کردستان ایران مورد بحث و گفتگو قرار دادە و مواضع و پیام ها و فراخوان های خود را بە اطلاع عموم رساندە است.

معیار و راهنمای این مرکز در فعالیت و موضعگیریهایش، مجموعە اهداف و اصولی میباشند کە در برنامە سیاسی و مصوبات هر یک از جریان های تشکیل دهندە مرکز همکاری، منعکس شدەاند.

اهداف و پرنسیپ های مشترکی کە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران پس از چندین جلسە گفتگو و تبادل نظر در نشست روز ٢٢ آذر ١٣٩٧ (١٣ دسامبر ٢٠١٨) بە تصویب رساندە است و در راستای اجراء و تحقق آنها تلاش مینماید، عبارتند از:

اهداف ، وظایف و اصول کلی

١. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران، نمایندگی جنبش خلق کرد جهت دستیابی این ملت بە حقوق سیاسی و ملی خود در چهارچوب ایرانی دمکراتیک، سکولار و فدرال را بر عهدە دارد کە حقوق ملت ها، اقلیتهای مذهبی و حقوق شهروندی آنها را بر مبنای اعلامیە جهانی حقوق بشر تامین مینماید.

٢. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران مکانیزم ایجاد همکاریهای مشترک میان احزاب و جریان های سیاسی عرصە مبارزە در کردستان ایران بودە و عمدەترین وظیفه‌ی این مرکز، فعال سازی روند ایجاد یک جبهە کردستانی متشکل از احزاب و تشکل‌های سیاسی کردستان ایران میباشد.

٣. ایجاد اشتراک موضع و هماهنگی در میان احزاب کردستان ایران در مواجهە با رویدادها، تحولات و مسائل مرتبط با ایران و کردستان ایران، تشکیل نمایندگی مشترک برای کردستان ایران در سطح بین‌المللی و همچنین در رابطه با مسائل مهم مرتبط با ملت کرد دردیگر بخش‌های کردستان، از وظایف اساسی این مرکز بشمار میرود.

٤. اولویت مرکز همکاری احزاب کردستان ایران تلاش و فعالیت مستمر اعضای مرکز جهت ایجاد اتحاد و همصدایی میان نیروهای سیاسی این بخش از کردستان، حمایت از آزادیهای سیاسی و بویژە آزادی سازمان‌های سیاسی و صنفی و همچنین ایجاد ارتباط میان مبارزه‌ مردم و مبارزه‌ احزاب سیاسی مبارز کردستان ایران در راستای پایان دادن به حاکمیت جمهوری اسلامی در کردستان ایران و تامین حقوق ملت کرد، میباشد.

٥. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران حامی مبارزە زنان کردستان در راستای برابری جنسیتی با مردان در تمام زمینه‌ها و مطالباتشان است و تلاش خواهد کرد کە از طرفی زمینه را برای مشارکت هرچە بیشتر و فعال‌تر آن‌ها در مبارزه فراهم آورد و از سوی دیگر مسئلە مشروع زنان و مطالباتشان جهت تحقق برابری با مسالە مردان در جنبش ملی و حق‌طلبانه‌ی کردستان ایران، جایگاهی والا داشته باشد.

٦. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران موافق به کارگیری تمام شیوە‌های مبارزه است. این مرکز مشوق و حامی همصدایی و اتحاد میان مبارزان مدنی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در داخل کردستان میباشد و بر این باور است که ارتباط نزدیک و احترام متقابل احزاب و سازمان‌های سیاسی و جنبش مدنی در داخل، ضامن توانمندی جنبش ملی و آزادیخواهانه‌ در کردستان ایران در تمامیت خود میباشد.

٧. مرکز همکاری احزاب کردستان در سطح سراسری (ایران) از مبارزه‌ی تودەهای مردم آزادیخواه ایران علیه رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران و سرنگونی این حاکمیت حمایت میکند. این مرکز در مرحلە کنونی مبارزە، اهداف کلی و سیاست و مواضع جنبش ملی کرد در کردستان ایران را در رابطە با بخش‌های دیگر کردستان ، با اپوزیسیون ایرانی، جامعه‌ی بین‌الملل و جمهوری اسلامی ، هماهنگ می‌سازد.

٨. اهتمام و هماهنگی با جنبش دمکراسی خواهانه در ایران و ایجاد ارتباط میان جنبش خلق کرد و دیگر ملت‌های تحت ستم در ایران و اپوزیسیون ایرانی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران، بخشی از سیاست همیشگی مرکز همکاری است. مبنای این مرکز برای همکاری و هم پیمانی با نیروها و جریان های سراسری ایران در ارتباط با آینده‌ ایران، برسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملیت‌ها بویژه ملت کرد، پذیرش و تعهد بە دمکراسی و مردود شناختن هرگونه دیکتاتوری است.

٩. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران، با ترتیب دادن دیدار و ملاقات با مراکز تصمیم گیری بین‌المللی ، جهت جلب نظر و حمایت جامعه‌ بین‌الملل از مبارزه‌ی خلق کرد و مطالبات آن تلاش می‌نماید. گفتمان این مرکز در سطح بین المللی  و دیپلماتیک، حمایت از استقرار ایرانی آزاد و متعهد بە قوانین بین‌المللی  است که حمایت از تروریسم ، دخالت و جنگ افروزی در منطقە را مردود می شمارد و موجودیت، حقوق ملیت‌های مختلف، آزادی مذهب و اقلیت‌های گوناگون در ایران را به رسمیت بشناسد، میباشد .

١٠. مبنای موضعگیری و سیاست های مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در ارتباط با کشورهای ذیربط با مسئلە کرد در منطقه، از سویی منافع جنبش کرد در کردستان ایران از دیگر سو اصولی است که به منافع ملی در بخش‌های دیگر کردستان زیان نرساند. هدف مرکز همکاری، حفظ استقلال سیاسی جنبش کرد در کردستان ایران است.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران هرگونە دخالت و بدیل سازی در هر یک از بخش های کردستان را مردود میشمارد.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

٢٢ آذر ١٣٩٧ خورشیدی