پیام پلنوم وسیع کمیته مرکزی سازمان اتحاد فداییان خلق ایران به کارگران مبارز هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز

سالهاست که هزاران کارگر زحمتکش شاغل دردو مجتمع بزرگ صنعتی در اهواز و شوش با مشکلات خانمان برانداز معیشتی در گیرند. مشکلاتی که حاصل و نتیجه مستقیم سیاست های ضد کارگری همه دولتهای رژیم اسلامی طی سالهای گذشته می باشد. سیاست های نو لیبرالی خصوصی سازی دولت های رنگارنگ از رفسنجانی وخاتمی و احمدی نژاد گرفته تا دولت کنونی حسن روحانی هیچ چیز، جزموقتی سازی نیروی کار، مقررات زدایی ازمناسبات کار، از بین رفتن امنیت شغلی و در نهایت بی حقوقی کامل کارگران زحمتکش را در بر نداشته است.

مبارزات کارگران دو مجتمع نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز پدیده تازه ای نیست اما دور جدید اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران این دو مجتمع، وارد فاز نوینی شده و علاوه بر درخواست مکرربرای پرداخت دستمزد های معوقه وسایر مطالبات در ارتباط با بیمه و بازنشستگی و دیگر خواستهای صنفی، خواهان تعیین تکلیف مالکیت مجتمع و خلع ید از مالکان خصوصی شده اند.

مبارزات کارگران از کارگاه و کارخانه به سطح شهر، خیابانها و میادین کشیده شده وحمایت بخشهای قابل توجهی از مردم را بخود جلب نموده است.کارگران و نمایندگانشان بر ایجاد تشکلهای مستقل و سراسری کارگری و همبستگی میان بخشهای مختلف طبقه کارگر تاکید نموده و بدینگونه سطح کیفی نوینی از مبارزات کارگری میهنمان را به نمایش گذاشته اند.

سازمان اتحاد فداییان خلق ایران که خود را همراه و در کنار کارگران و زحمتکشان ایران برای رسیدن به عدالت اجتماعی و سوسیالیسم می داند، کاملا با این ایده کارگران موافق و همراه است که بدون تشکلات مستقل و سراسری کارگری، امکان دستیابی به حتی، ابتدای ترین خواستها هم بعید ودشوار به نظر می رسد. ما ضمن هشدار درمورد فشار ها و تهدیدات ارگانهای امنیتی، تهاجمات و دستگیریهای اخیررا بشدت محکوم کرده و خواهان آزادی همه کارگران در بند می باشیم.             

کارگران و زحمتکشان هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز!

شما نیک آگاهید که با فشرده تر کردن صفوف خود، حمایت از نمایندگان و رهبران وفادار وصادقتان، مقاومت در برابر ترفندهای تفرقه افنکانه رژیم و کارفرمایان شریک و همدست آنان، و تلاش درجهت ایجاد و گسترش تشکلهای مستقل و سراسری، می توانید خواست های خود را تامین کنید.

شما خوب می دانید که مبارزات شما بر حق است و حمایت طبقه کارگر، چه در ایران و چه در سایر کشور ها را با خود داريد. وحدت صفوف خود را حفظ  نموده و تشکیلات مستقل و سراسری خود را سازمان دهید و بدانید که در این مبارزه سترگ، ما در سازمان اتحاد فداییان خلق ایران همراه و در کنار شما هستیم وبه سهم خودبرای یاری رساندن به مبارزات عدالت طلبانه و آزادی خواهانه شما می کوشیم.

زنده باد مبارزات بحق کارگران هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز

سرنگون باد رژیم ضد کارگری اسلامی

آذرماه 1397، دسامبر 2018