پشتیبانی مرکز همکاری احزاب کردستان از فراخوان اعتراضات روز ٢٠ مهر در سرتاسر ایران

اطلاعيه مرکز همکاری احزاب کردستان در پشتیبانی از فراخوان اعتراضات سراسری روز ٢٠ مهر در سرتاسر ایران

پشتیبانی مرکز همکاری احزاب کردستان از فراخوان اعتراضات روز ٢٠ مهر در سرتاسر ایران

در فراخوانی که از سوی “جوانان محلات تهران” و چندین گروه دیگر از معترضان از تمامی مردم ایران درخواست شده است که در حمایت از مردم سنندج، کارگران عسلویه و مردم زاهدان روز چهارشنبه ٢٠ مهرماه از ساعت ١٢ بعدازظهر تا سپده دم در اعتراضات شرکت داشته باشند.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران ضمن پشتیبانی از این فراخوان ها، از تمامی اقشار و آحاد مردم کردستان و ایران درخواست دارد بعدازظهر روز ٢٠ مهر ماه در تمامی میادین و خیابانهای اصلی شهرها حضور بهم رسانند و بار دیگر علیه ظلم و استبداد رژیم اسلامی شعار سر دهند.
زنده باد اتحاد همگانی مردم مبارز ایران
زن زندگی آزادی

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
١٩ مهرماه ١٤٠١