قرار ها

قرار شماره ۱
«کنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران به خاطر اهميت سرنوشت سازي که براي وحدت چپ قائل است، ضمن تائيد مجدد مصوبه کنگره هشتم در باره وحدت چپ، بر تسريع امر وحدت و گسترش گفتگو در سطح تشکيلات سه جريان: سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) و شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران و سازمان ما و افرادي که در اين چارچوب قرار دارند، تاکيد دارد و کميته مرکزي منتخب کنگره نهم را موظف مي نمايد که همکاري هاي لازم را در تمامي زمينه ها در دستور قرار دهد. موضع گيري مشترک، همکاري بين گروههاي کار جريانات، برگزاري سمينارها در سطح اعضا و تشکيل جلسات مشترک از اين جمله اند»

قرار شماره ۲
کنگره به کميته مرکزي منتخب خود ماموريت مي دهد تا مبتني بر الويتها:
۱ – نظر کارشناسانه حول سند سازمان ملل پيرامون حقوق اقليتهاي ملي، قومي، … را تدوين کند و به کنگره آتي ارائه کند.
۲ – گفتگو براي ياقتن مناسبترين شکل حکومتي که مطالبات ملي و دمکراتيک مليتهاي ساکن ايران را تامين سازد، با مشارکت همه نيروهاي سياسي دمکرات سازمان دهد*.
* در کار سازماندهي اين گفتگو، باور به عدم تمرکز در ساختار قدرت و لزوم رفع ستم ملي مبناست.