رژیم می خواهد حافظه تاریخی مردم را پاک و به شیوه مطلوب خود بسازد

گفت و گو با رادیو همبستگی درباره کتاب «چریک های فدائی خلق: از نخستین کنش ها تا بهمن ۵۷»

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۷ – ۰۳ نوامبر ۲۰۰۸

اصغر ایزدی

بخش هائی ازا گفت و گو با اصغر ایزدی:
**این کتاب اسکلتی از جریان چریکی ارائه می دهد اما، سیمای تنیده شده بر این اسکلت تحریف شده، مخدوش و بسیار غرض ورزانه است … آن گوشت و پوستی که خواسته به این جریان بدهد، تحریف شده است.

*به چند نکته اصلی باید توجه کرد:
اولین مساله این که می خواهد نشان بدهد گویا جریان چریک ها فدائی جریانی وابسته به خارج بوده است. چیزی که واقعیت غیر از این است… واقعیت این است که در این مقطع و کلا در جنبش سیاسی ما جریان چریکی یکی از جریانات مستقلی بوده که در جامعه ایران شکل گرفته و متکی برخود و جامعه بوده است.
 دومین مساله ای که می خواهد مطرح کند، گویا این جریان هیچ زمینه ای نداشته و خارج از فضای جامعه ما به وجود آمده و بعدا یک سیمای گانگستری و بزن بکوب از این جریان ارائه می دهد و می خواهد زمینه های سیاسی و فکری این جریان را نفی کند.
سومین مساله ، مخدوش کردن چهره رهبران این جریان هست. یعنی چهره هائی مثل بیژن جزنی، مسعود احمدزاده و حمید اشرف که هر کدام از این سه شخصیت نقش ویژه ای را در رابطه با این سازمان ایفا کرده اند و بی دلیل هم نیست که دقیقا این کتاب از طریق زدن این چهره های سرشناس، در واقع می خواهد هر چه بیشتر این جنبش را بزند.
مثلا برای خراب کردن چهره مسعود احمدزاده اشاره می کند که این آقا ، تلفن خانه چنگیز قبادی را لو داد. ولی وقتی که شما مراجعه می کنید به این قضیه می بینید که اگر مسعود احمدزاده روز ۲ مرداد ۱۳۵۰ دستگیر می شود، این ورقه ای را که از بازجوئی آورده واین موضوع در آن ذکر شده، مربوط به ۱۰ مرداد است. یعنی بعد از یک هفته از دستگیری و زیر شکنجه هائی که هم زمان شلاق می خورده، پشتش و شکمش با اتو برقی سوزانده می شده، شوک الکتریکی در این مدت برایش وارد می شده، تازه اطلاعاتی است که سوخته. فقط اطلاع داشتن از این چیزها و دقیق شدن در این چنین چیزهائی است که نشان می دهد ما از یک طرف با چهره های بسیار مقاومی ، حتی در این کتاب روبرو می شویم که (این کتاب) خواسته آن ها را مخدوش کند.

*جنگ بر سر تاریخ یکی از حوزه هائی است که بین رژیم جمهوری اسلامی، نیروهای چپ و کلا مردم وجود دارد. رژیم تلاش اش این است که حافظه مردم را بر پایه قالب های مطلوب خود رژیم و شکنجه گران شکل بدهد. حکومتگران فقط تخریب و ممنوع نمی کنند. تلاش می کنند که بسازند. تلاش می کنند حافظه تاریخی را از بین ببرند. تا آن جور که می خواهند پر کنند.

مشروح گفت و گو با اصغر ایزدی را بشنوید.

* تیترگذاری و انتخاب بخش هائی از مصاحبه توسط عصرنو صورت گرفته است.
(عکس فوق از اصغر ایزدی، در کتاب « چریک های فدائی خلق: از نخستین واکنش ها تا بهمن ۵۷» چاپ شده است)