انتشار اولين شماره ی گاهنامه “فراسوی کند و کاو” در ايران

اولين شماره گاهنامه “فراسوی کند و کاو” در داخل توسط تعدادی معلم منتشر شد

فهرست مطالب اين شماره نخست عبارت است از :

  • زنگ اول
  • چرا تحلیل طبقاتی؟ فقیر و غنی یا شکاف طبقاتی؟ – ابراهیم خوش نویس
  • بازاری شدن آموزش: نگاهی به مدارس نمونه و تیزهوشان – محمد دارکش
  • نگاهی به برخی شاخص های تحصیلی در استان سیستان و بلوچستان – جعفر ابراهیمی
  • زنگ تجربه – دامون گیلانی
  • معرفی کتاب
  • یک معلم، یک شعر – عبدالرضا قنبری.

در زير، صفحات شماره نخست (به صورت تصوير) :