فراخوان برای پشتيبانی از بازنشستگان در هشتم اسفند

سندیکای کارگران شرکت واحد و شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان با بازنشر فراخوان تجمعات سراسری بازنشستگان در روز یکشنبه ۸ اسفند حمایت خود را از این تجمعات اعلام کردند.

سندیکای شرکت واحد در پیام خود گفته است که سندیکای کارگران شرکت واحد از خواسته های بحق بازنشستگان سراسر کشور،از جمله همسان سازی حقوق، رفع تبعیض ، برخورداری از خدمات رفاهی، درمانی و عدم دست درازی دولت به صندوق تامین اجتماعی و ایجاد کانون مستقل بازنشستگان در تامین اجتماعی حمایت می کند .

شورای هماهنگی هم یادآور شده است که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از حقوق تمام بازنشستگان دفاع می‌کند و خواهان توجه حاکمیت به مطالبات بازنشستگان شریف و عزیز است.

۳۱ تشکل مستقل و گروه بازنشستگان به خاطر مشکلات معیشتی و بی‌توجهی حاکمیت به اعتراضات خود در یکشنبه ادامه می‌دهند.

متن فراخوان مشترک سی و يک تشکل بازنشستگان برای تجمع در ۸ اسفند (کليک)