حذف نام ” عربستان ” از گوگل!

نوری حمزه روزنامه نگار وفعال در زمينه حقوق بشر

حذف نام ” عربستان ” از گوگل
نوري حمزه*
براي کساني که اندکي در تاريخ پنج قرن اخير کنکاشي داشته باشتند ” عربستان ” يک نام شناخته شده است. عربستان به بخشي در جنوب غربي ايران اطلاق مي شد. در سال 1936 بنا بر تصميم هيئت وزيران وقت نام “عربستان” به خوزستان تغيير يافت. بعدها هر از چندگاهي بخش هايي از “خوزستان جديد التاسيس “به استان هاي ايلام، کهکيلويه و بوير احمد وبوشهر واگذار گرديد. به گونه اي که بسياري از خانواده هاي عرب در اين منطقه بنا بر تقسيمات جديد از هم گسستند. رفت و آمدها تاحدود زيادي مختل شد. همزمان با اين رويداد تلخ، بسياري از عشاير عرب در مناطقي چون استان هاي ايلام،کهکيلويه ، بوشهر، خوزستان جديد التاسيس و تمام جزاير تحت تاثير هجوم بي وقفه “فارسيزاسيون” قرار گرفتند.
روند شديد و بي رحمانه فارسيزاسيون از زمان پهلوي به اينسو شدت يافته و با آمدن جمهوري اسلامي حتي بناهاي تاريخي را نيز دربرگرفت. باقي مانده کاخ ها ومساجد ومدارس حکومت ملي مشعشعيان وبني کعب نيز به ويرانه اي تبديل شدند. از آخرين ويرانه هاي به جامانده از حکومت آلبوچاسب همانا کاخ فيليه در محمره ومدرسه”چاسبيه” در باغ شيخ ناصريه(اهواز) بود.
چهارديواري بجا مانده از اين کاخ به دستور تعدادي از لجام گسيختگان نژادپرست حکومتي به کلي منهدم شد. نام مدرسه “چاسبيه” نيز بعد از چند سال به نام دبيرستان شاپور تغيير داده شد، وبعدها به مخروبه اي بدل گرديد. چنين نيز حال و احوال ساير قلاع وبقاياي تاريخ اين سرزمين فلک زده است.
در زمينه حقوق سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي واقتصادي وضعيت ملت عرب براي همگان مشهود است. در زمينه حقوق بشر نيز بي ترديد کساني که اخبار روزانه را دنبال مي کنند به خوبي آگاهند. اعدام” بخوانيد عرب کُشي” فعالان و نخبگان عرب ، بازداشت هاي بي رويه ، سرکوب و مصادره زمين هاي کشاورزي و ديگر حوادث دردناک به اخباري عادي ، همانند “اخبار آب وهوا” تبديل شده اند.
پايمال شدن حقوق حقه و ملي ملت عرب اما به فضاي سايبري واينترنت نيز سرايت کرده است. طبق معمول با آغاز هر صبح به سراغ اينترنت مي روم و با استفاده از برخي کليد واژگان همانند” الاحواز، الاهواز، عربستان، خوزستان، کارون و..” به جستجوي اخبار و حوادث جديد مي روم ، تا با مروري بر حوادث وطنم ، اين نوشته هاي غم آلود صبحانه اي باشد براي ذهن هميشه پريشانم، آنهم پيش از صرف صبحانه.
مدتي است کوتاه که هر وقت واژه ” عربستان ” را در موتور جستجوگر گوگل مي نويسم به جز اخبار فارسي درباره “پادشاهي عربي سعودي” هيچ نوشته ديگري درباره عربستان تاريخي(خوزستان تحميلي) برايم نمايان نمي شود. اين حادثه درحالي رخ مي دهد که با توجه به مورد استفاده بودن واژه” عربستان” به عنوان يک نام تاريخي نزد بسياري از نويسندگان ومترجمان ، با جستجوگر گوگل بسياري از مطالب تاريخي ونوشته هاي جديد وقديم براي کاربر فراهم مي شد.
اما غياب واژه عربستان از موتور جستجوگر گوگل و ديگر جستجو گرها براي ملت عرب و محققان چه عواقب زيانباري دارد؟
به نظر مي رسد با توجه به اهميت مطالب و مقالات و اسناد منتشر شده بر روي شبکه اينترنت وباتوجه به حذف کليد واژه “عربستان”، در جستجو براي نوشته هايي که به زبان عربي نوشته شده است؛ بسياري از اين اسناد ومقالات از شبکه اينترنت ناپديد مي شوند. اين حادثه نه تنها يک زنگ خطر براي ملت عرب و يا جنبش فدرال طلب عرب است، بلکه براي ساير جنبش ها از جمله استقلال طلبان و حتي براي ديگر مليت ها نيز به مثابه يک خطر بالقوه است.
از آنجا اين حادثه را خطري بزرگ وبالقوه مي دانم، که امروز اگر واژه عربستان از گوگل و ديگر جستجو گرها حذف شد، مفاهيم ديگر نيز قابل حذف خواهند بود . به زودي کساني که دنبال حذف ” عربستان ” از گوگل بودند به سراغ ديگر مفاهيم سياسي و ديگر نام هاي تاريخي نيز خواهند رفت.
بررسي چگونگي و فرايند حذف نام(عربستان) که بيانگر يک عمر 500 ساله سياسي و يک “مفهوم” در جغرافياي سياسي و امور بين الملل است، مسئله ساده اي نيست. هنوز نمي توانم نتيجه گيري کنم که؛ آيا اين حادثه يک خرابکاري شيطنت آميز از سوي برخي کارکنان ايراني تبار وشوونيست شرکت گوگل است؟، يا يک تصميم سياسي و سانسور است که به مديران گوگل تحميل شده است؟
در اين زمينه گزارش سال 2011 شرگت گوگل را بررسي کوتاهي کردم. شرکت گوگل در اين گزارش از درخواست هاي بعضي دولت ها براي حذف برخي مفاهيم سياسي خبر داده بود.
يکي از مديران و تحليلگران ارشد گوگل در امور سياست گذاري با اشاره به روند رو به گسترش سانسور وتقاضاهاي سازمان هاي اطلاعاتي برخي کشورها، گفته است: (مانند دفعات قبلي، از ما خواسته شد تا برخي سخنراني هاي سياسي را گوگل حذف کنيم. اين امر نگران کننده است، نه تنها به اين دليل که آزادي بيان در معرض خطر قرار گرفته، بلکه به اين دليل که برخي از اين درخواست ها از سوي کشورهايي بوده که ممکن است شما انتظارش را نداشته باشيد). اشاره آقاي “دروتي چو” به درخواست سازمان هاي اطلاعاتي برخي کشورهاي غربي داعيه دار دموکراسي است.
در اين زمينه اما با توجه به روند رو به گسترش تحريم دولت ايران اين احتمال که دولت جمهوري اسلامي از طرق رسمي درباره حذف نام “عربستان” از گوگل با مديران اين شرکت گفتگو کرده بعيد به نظر مي رسد. خصوصا که، زماني نه چندان دور سايت جستجوگر گوگل در ايران با يک تحريم دولتي مواجه شده و از سوي ديگر جمهوري اسلامي به دنبال اينترنت ” حلال ” است. در اينترنت حلال وملي ايران، قرار است اين کشور به يک زندان بزرگ تبديل شود.
نتيجه گيري مي کنم؛ دليل جستجوگر گوگل براي حذف نام تاريخي ” عربستان ” هر چه باشد يک امر بسيار”قبيح” و در تقابل با آزادي بيان و ساير حقوق اساسي انسانهاست. با اين کار بسيار ناشايست، شرکت گوگل سانسور و سرکوب افکار عمومي را بسيار بهتر از دولت جمهوري اسلامي انجام داده است. در اين زمينه واکنش ساير فعالان سياسي وحقوقي مليت هاي غير فارس از همه طيف هاي سياسي لازم به نظر مي رسد چرا که همانگونه که اشاره کردم، در آينده اي نه چندان دور مابقي مفاهيهم سياسي و اسناد ونوشته هاي مربوط به مليت هاي غير فارس از شبکه اينترنت نيز حذف خواهند شد.
هجوم در فضاي فضاي مجازي به ملت عرب اما در اينجا پايان نيافته وچندي پيش سايت فارسي سفارت مجازي امريکا با حذف واژهايي چون”عرب” و ديگر واژگان اقدام به تحريف علني بيانيه هاي وزارت خارجه امريکا کرد. همين حادثه يک بار ديگر در سايت فارسي راديو فرانسه تکرار شد.
شخصي بنام” رحمت قاسم بيگلو” در راديو فارسي فرانسه در ترجمه بيانيه وزارت خارجه امريکا درباره محکوميت اعدام چهار جوان عرب و ابراز نگراني درباره يک روحاني مسيحي اقدام به حذف چند جمله از بيانيه وزارت خارجه امريکا کرده و در ترجمه بيانيه از انگليسي به فارسي فقط به ابراز نگراني درباره يک روحاني مسيحي وناپديد شده يک شهروند ايراني ديگر اکتفا کرده است.
آقاي بيگلو وسردبيران راديو فرانسه با اين تحريف وجعل بيانيه هاي وزارت خارجه امريکا نه تنها يک کار غير قانوني انجام داده اند بلکه با ناديده گفتن اعدام جوانان عرب وحذف گفته هاي سخنگوي وزارت خارجه امريکا درباره اعدام شدگان عرب مرتکب يک کار غير اخلاقي شده ورويکرد نژادپرستانه خود را به نمايش گذاشته اند.
در زير لينک بيانيه وزارت خارجه امريکا از سايت رسمي وزارت خارجه اين کشور و لينک راديو فارسي فرانسه که ترجمه مجعول اين بيانيه را نشان مي دهد را تقديم خوانندگان مي کنم تا خود در اين باره قضاوت کنند.

لينک بيانيه در سايت رسمي وزارت خارجه امريکا:
Continued Imprisonment of Christian Pastor Youcef Nadarkhani and Repression of Minorities in Iran (state.gov)

لينک خبر راديو فارسي فرانسه به قلم رحمت قاسم بيگلو:

بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا درمورد کشیش “ندرخانی” (rfi.fr)

*روزنامه نگار وفعال در زمينه حقوق بشر