فرانسه : انتخاب دوباره ماکرون، راست افراطی در اوج

عليرغم ترديد و نيز نگرانی های برخی محافل سياسی فرانسوی و اروپائی، سرانجام امانوئل ماکرون رئيس جمهوری فعلی فرانسه پيروز دور دوم رقابت ها در انتخابات رياست حمهوری فرانسه شد که ميان او و مارين لوپن نماينده راست افراطی فرانسه صورت گرفت.

طبق آخرين نتايج امانوئل ماکرون نزديک به ٥٩ درصد آرا را به خود اختصاص داده است. در مقابل، آرای مارين لوپن کانديدای راست افراطی کمی بيش از ٤١ درصد گزارش شده است. ميزان شرکت کنندگان در اين انتخابات نسبت به انتخابات مشابه قبل يعنی در سال ٢٠١٧ افت محسوسی داشته است.

از انتخاب رياست جمهوری فرانسوا ميتران در ٤١ سال پيش و تا کنون، می توان گفت اين اولين انتخابات رياست جمهوری بود که بیشترين توجه و حساسيت را برانگيخته بود چرا که از يک طرف آرايش سياسی فرانسه در دور اول با شکست غيرقابل انتظار نمايندگان احزاب و جريانات عمده و تاريخی (راست جمهوريخواه، سوسياليست و …) به طور چشمگيری به هم خورد و از طرف ديگر برای اولين بار موضوع جلوگيری از به قدرت رسيدن “شيطان” راست افراطی با تشکيل جبهه ای وسيع از جمهوريخواهان تا چپ ها و سبزها، آن جذابيت و گيرائی مانند رقابت شيراک – لوپن(پدر) در ٢٠٠٢ و ماکرون – لوپن (دختر) را نداشت اما با اين وجود نگرانی غالب فرانسوی ها از به قدرت رسيدن راست افراطی، ماکرون را عليرغم انتقادات کوبنده عليه وی، برای ٥ سال ديگر روانه کاخ اليزه کرد. از زمانی که دوره رياست جمهوری فرانسه از ٧ سال به ٥ سال کاهش يافته است، يعنی از ٢٠ سال پيش، اين اولين باری است که يک رئيس جمهور توانسته است دو دور متوالی به پيروزی در انتخابات دست يابد.

اکنون موضوع انتخابات مجلس ملی که به فاصله کمی پس از انتخاب رئيس جمهور برگزار می شود، در مرکز توجه همه محافل سياسی است. تا کنون و به طور معمول و در غالب موارد، رئيس جمهور منتخب از فضای مساعدی برای بدست آوردن اکثريت مجلس برای انتخاب نخست وزير نزديک به خود و اعمال برنامه وعده داده شده خويش برخوردار است. اين بار اما وضعيت بسيار متفاوت است چرا که با توجه به اعتراضات و نارضايتی های گسترده عليه کارکرد و بيلان 5 ساله، ماکرون به مانند انتخابات ٢٠١٧ دارای پايه انتخاباتی مناسب برای حفظ اکثريت کنونی نيست و به همين دليل موضوع ائتلاف و پيمان سياسی گسترده از مهمترين موضوعات در دستور برای روزهای آينده خواهد بود. اين موضوع برای همه طيف های سياسی ديگر صادق است چرا که دگرگونی جدی سيمای سياسی فرانسه که از سال ٢٠١٧ آغاز شده بود اين بار نيز به گونه برجسته و محرز تری خود را نشان داد و همه بلوکهای سياسی را برای موفقيت و بدست آوردن موقعيت مناسب در مجلس آينده به تکاپو واداشته است.

امانوئل مکرون در جمع حامیانش که در پارک مقابل برج ايفل جمع شده بودند تاکید کرد : می دانم بسیاری از هموطنان ما برای جلوگيری از به قدرت گرفتن راست افراطی به من رای دادند.

راست افراطی در “اوج”
عليرغم سومین نامزدی پیاپی ریاست جمهوری و سومین شکست مارین لوپن، وی با بدست آوردن ٤١ درصد از آرا، بهترین نتیجه ای که یک نامزد راست افراطی در انتخابات رياست جمهوری فرانسه کسب کرده است را رقم زد. او پس از اعلام نتايج اوليه به حامیان خود اعلام کرد : “ایده هایی که ما نمایندگی می کنیم در حال اوج گيری هستند و اين نتیجه به خودی خود نشان دهنده یک پیروزی بزرگ است. او در سال ٢٠١٧ نزدیک به 34 درصد از آرا را به دست آورده بود. پدرش ژان ماری لوپن در سال ٢٠٠٢ در مقابل ژاک شیراک، زمانی که راست افراطی برای اولین بار به دور دوم در يک انتخابات رياست جمهوری راه یافته بود، به سختی ١٧.٧٩ درصد کسب کرده بود.