ماکرون ولوپن در دور دوم انتخابات فرانسه : رقابت فشرده در راه

امروز يکشنبه ١٠ آوريل (٢١ فروردين) دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار شد. همانگونه که نهادهای نظرسنجی پيش بينی نموده بودند امانوئل ماکرون رئيس جمهور فعلی و مارين لوپن کانديدای راست افراطی با کسب به ترتيب ٢٧،٨٤ و ٢٣،١٥ درصد آرا به دور دوم اين انتخابات راه يافتند.

ميزان مشارکت در انتخابات امروز ٧٣،٦٩ درصد گزارش شده است که نسبت به دور اول انتخابات رياست جمهوری در ٥ سال پيش کاهش محسوسی را نشان می دهد و فقط اندکی بيشتر از درصد مشارکت در انتخابات رياست جمهوری سال ٢٠٠٢ می باشد که پائين ترين درصد مشارکت در انتخابات در طول “جمهوری پنجم فرانسه” به حساب می آيد.

انتخابات رياست جمهوری در فرانسه طی دو دور و با فاصله دو هفته برگزار می شود. دو نفری که بیشترین رأی را بیاورند به دور دوم راه خواهند یافت. دور دوم اين انتخابات روز يکسنبه ۲۴ آوریل (۴ اردیبهشت) برگزار خواهد شد.

برای دور دوم، همه نهادهای نظرسنجی رقابت بسيار فشرده ای را ميان ماکرون و لوپن پيش بينی می کنند.

از انتخابات رياست جمهوری سال ٢٠٠٢ و به بعد، انتخابات نمايندگان مجلس ملی فرانسه پس از انتخاب رئيس جمهور برگزار می شود مدت زمان دوره اين نمايندگان هم به مانند رياست جمهوری ٥ سال می باشد. دليل اين امر بر اين ايده استوار است از آنجا که نخست وزير و دولت به “اکثريت” مجلس تعلق دارد، اين اکثريت مجلس ملی، کم و بيش از طيف سياسی رئيس جمهور منتخب باشد تا برخلاف دوره های قبل از سال ٢٠٠٢ از امکان “هم دوره ای يا همزيستی سياسی” يا “دوگانگی نهاد مجلس و رياست جمهوری” از نظر سياسی جلوگيری شود. در آن دوره ها رئيس جمهور برای ٧ سال انتخاب می شد در صورتيکه دوره نمايندگی مجلس ملی ٥ سال بود. اين تفاوت می توانست “اقليت” مجلس را به “اکثريت” تبديل کرده و بدينگونه يک دوگانگی سياسی در قدرت ايجاد شود.

نمونه های برجسته اين “همزيستی سياسی”، فرانسوا ميتران (رئيس جمهور سوسياليست) با ژاک شيراک (نخست وزير گليست) در سالهای ١٩٨٨ – ١٩٨٦ ، و نيز ژاک شيراک (اين بار رئيس جمهور، گليست) با ليونل ژوسپن (نخست وزير سوسياليست) طی سالهای ٢٠٠٢ – ١٩٩٧ می باشد.

علاوه بر نامعلوم بودن سرنوشت دور دوم، موضوع بدست آوردن اکثريت مجلس توسط کانديدای منتخب هم يکی از پرسشها و ابهامات جدی می باشد که طرح شده است.

در دور اول اين انتخابات ۱۲ کاندیدا شرکت داشتند. اسامی کانديداها به ترتيب درصد آرا کسب شده به قرار زير است :

نتايج رسمی :

۱- امانوئل ماکرون ٢٧،٨٤ درصد

امانوئل ماکرون، جمهوری به پیش (رئیس‌ جمهور فعلی)

۲- مارین لوپن ٢٣،١٥ درصد

مارین لوپن، اجتماع ملی

۳- ژان لوک ملانشون ٢١،٩٥ درصد

ژان لوک ملانشون، فرانسه تسليم ناپذير

4 – اریک زمور ٧،٠٧ درصد

اریک زمور، فتح دوباره

5 – والری پکرس ٤،٧٨ درصد

والری پکرس، حزب جمهوری‌خواه

۶- یانیک ژادو ٤،٦٣ درصد

یانیک ژادو، حزب سبزها

٨- ژان لاسال ٣،١٣ درصد

ژان لاسال، مقاومت!

۷- فابین روسل ٢،٢٨ درصد

فابین روسل، حزب کمونیست فرانسه

۱٠- نیکلا دوپون انیان ٢،٠٦ درصد

نیکلا دوپون انیان، برخيز فرانسه

٩- آن هیدالگو ١،٧٥ درصد

آن هیدالگو، حزب سوسیالیست فرانسه (شهردار پاريس)

۱۱- فیلیپ پوتو ٠،٧٧ درصد

فیلیپ پوتو، حزب نوین ضدسرمایه‌داری

۱۲- ناتالی آرتو ٠،٥٦ درصد

ناتالی آرتو، حزب مبارزۀ کارگری