مجلس فرانسه:ماکرون بدون اکثريت مطلق، تصاحب تاريخی دهها کرسی توسط نمايندگان راست افراطی

امروز يکشنبه ١٩ ژوئن 2022 دور دوم انتخابات مجلس ملی فرانسه برگزار شد. هنوز نتايج قطعی و رسمی اعلام نشده اند اما با توجه به آخرين ارزيابی ها و نظرسنجی های بعد از رای گيری، غالب مطبوعات و هر کدام با تقدم و تاخر و يا تفاسير خود، در سه نکته مهم توافق جمعی و کامل دارند :

نخست، امانوئل ماکرون عليرغم کسب اکثريت نسبی، نتوانست اکثريت مطلق پارلمانی خود را نگاه دارد!

دوم، ورود تاريخی بيش از ٨٠ (ارزيابی) نماينده راست افراطی ازحزب خانم لوپن، “مجمع ملی” به گونه ای که رئيس موقت حزب (آقای باردلا) آن را يک “تسونامی” خواند!

آخرين ارزيابی ها (ساعت ٢١ و ٤٥ دقيقه به وقت پاريس)

سوم، ائتلاف چپ که اميدهای بسياری را برای رسيدن به اکثريت ايجاد کرده بود، دور از تعداد نمايندگان مورد نظر اما بدون ترديد نخستين نيروی سياسی اپوزسيون و دومين نيروی سياسی مجلس (کشور ) به حساب می آيد!

با توجه به گزينه های متعدد و از جمله تمايل برخی جمهوريخواهان در همکاری با طيف ماکرون، بی گمان روزهای آينده در طيف بندی درونی مجلس و به تبع آن، انتخاب نخست وزير و …، تعيين کننده خواهد بود.

برگرفته آزاد از چند نشريه فرانسوی زبان