فرودستان و فرادستان (در ده کشور) / احمد سیف

سلسله مطالبی در باره “فرودستان و فرادستان” در ده کشور مختلف دنيا

به قلم احمد سيف برگرفته از سايت نقد اقتصاد سياسی

احمد سيف

نسخه های پی دی اف مطالب :

١فرودستان و فرادستان در شیلی

٢ – فرودستان و فرادستان در روسیه

٣ – فرودستان و فرادستان در چین

٤ – توزیع درآمد در ایران پس از انقلاب

٥ – فرودستان و فرادستان در تونس

٦ – فرودستان و فرادستان در ترکیه

٧ – فرودستان و فرادستان در امریکا

٨ – فرودستان و فرادستان در لهستان

٩ – فرودستان و فرادستان در بلغارستان

١٠ – فرودستان و فرادستان در هندوستان