هشدار کانون نويسندگان : بازی زندانبانان با جان علیرضا ثقفی

کانون نویسندگان ایران هشدار داد که زندانبانان زندان کچویی با جان علیرضا ثقفی (خراسانی) بازی می کنند. کانون نویسندگان ایران با انتشار گزارشی خبر داد که آقای علیرضا ثقفی (خراسانی) در دو هفتۀ گذشته به دلیل فشار خون بالا، چند بار به اغماء رفته و هفتۀ گذشته در اثر همین اتفاق به زمین افتاده و دندانش شکسته است.

اگر چه پزشک بهداری اعلام کرده که داروهای موجود در زندان برای درمان آقای ثقفی مناسب نیست و پروندۀ پزشکی او به همراه درخواست مرخصی استعلاجی به شعبه شش دادسرای کرج ارسال شده، اما، این شعبه به دلیل نداشتن قاضی هیچ اقدامی در این جهت صورت نداده است.

کانون نویسندگان ایران تصریح کرده است که کمردردهای مزمن، فشار خون بالا و سالخوردگی وضعیت بحرانی آقای ثقفی را وخیم‌تر کرده است و جلوگیری از انتقال وی به بیمارستان جان او را به خطر انداخته است. کانون نویسندگان ایران در ادامه هشدار داده است که مسئولیت این خطر بدون هیچ تردیدی متوجه زندانبانان و قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی است.

علیرضا ثقفی (خراسانی) به همراه هاله صفرزاده، دیگر عضو کانون نویسندگان ایران، در بیست اسفند ١٤٠٠ برای اجرای حکم پیشین شان به زندانی کچویی منتقل شدند.