یورش موشکی و پھپادی جمھوری اسلامی : اطلاعيه مرکز همکاری احزاب کُردستان ايران

اطلاعیە مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران در مورد :

یورش موشکی و پھپادی جمھوری اسلامی بە اردوگاە و مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران

مردم مبارز و آزادیخواە ایران و کردستان!

 امروز صبح بە مدت چندین ساعت نهادهای نظامی رژیم با حملە موشکی و پهپادی بە قرارگاههای مرکز استقرار ما در کردستان عراق یورش آوردند.

  ما میدانیم این خیزش و مبارزە متحدانە شماست کە رژیم منفور و منحوس جمھوری اسلامی ایران را بە ستوە آوردە است. میدانیم کە علیرغم سرکوب اعتراض وسیع مردم و دستگیریهای وسیع فعالان مدنی و سیاسی، بویژە فعالان زن، نە تنها نتوانستەاند از دامنە این خیزش نوین بکاهند، بلکە با جسارت بی نظیر و روحیەی نستوە جوانان روبرو گردیدەاند.

 مدتهاست کە سران رژیم میکوشند اعتراضات مردمی را بە تحریکات خارجی، توطئە اسرائیل، تجزیەطلبی و … منتسب نمایند. و اینبار نیز سراسیمە از خروش مردم ایران ما احزاب سیاسی در مرکز همکاری را عامل و محرک «اغتشاش» مینامند؛ اما خود روشنتر از همە میدانند این همبستگی عظیم و فراگیر ناشی از رنج دەها سالە مردم و بر زمینە اعتراضات و سرکوبهای پیشین استوار است کە با هر دورە و زمان دیگری متفاوت است.

 حملە بە اردوگاههایی کە مهد کودک و مدارس و کسان غیر نظامی در آن مستقرند، بیان از اوج درماندگی اخلاقی و سیاسی و درندەخویی سران رژیم است. یقین داریم این تحرکات مذبوحانە اگر خسارت و تلفاتی بە ما وارد مینماید، اما قلبها و دستان اتحاد مردم در کردستان و ایران را فشردەتر از پیش بهم پیوند میدهد و پیوند ما با آنان را فشردەتر میکند. مردمی کە شعار «کردستان چشم و چراغ ایران» یا «زن، زندگی، آزادی» را فریاد میزنند، خار در چشم و دشنە در قلب جمهوری اسلامی فرو کردەاند. این خیزش و جنبش را علاجی نیست جز سرنگونی این رژیم ضد مردمی. حملە پهپادی با اعتراض خروشان مردمی جواب خواهد گرفت و اتحاد سراسری در ایران و کردستان را موجب میشود.

 ما از همە مردم ایران و کردستان میخواهیم: بە این وحشیگری سرکوبگران رژیم اعتراض نمایند.  اتحاد و همبستگی خود و مابین همە اصناف و اقشار را گسترش دهند و تداوم خیزش خود را پاس دارند.

 از آزادیخواهان و همە نهادهای بین المللی و حقوق بشری و افکار عمومی جهانیان و دولتها میخواهیم بە اعتراض رسمی علیە رژیم تروریست پرور جمهوری اسلامی بپردازند و مردم کردستان و ایران را حمایت نمایند.

 مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

ششم مهرماە 1401