جنبش فدرال دموکرات آذربایجان: به یاری مردم کردستان بشتابیم

اطلاعيه جنبش فدرال دموکرات آذربايجان در پشتيبانی از مردم کردستان

ما کشتار مردم در کردستان، بلوچستان و سایر مناطق کشور را به شدت محکوم می کنیم! ما از ھمه بویژه مبارزین ملی آذربایجان می خواھیم که با تمام توان خود از جمله با سازماندھی اعتصابات و تظاھرات و غیره به یاری مردم کردستان بشتابند.

به یاری مردم کردستان بشتابیم!

چند روزی است که رژیم جنایتکار جمھوری اسلامی ھجوم نظامی سنگین خود را به شھرھای کردستان آغاز کرده است. تنھا در عرض ۲۴ ساعت یعنی از یکشنبه ۲۹ آبان تا دوشنبه ۳۰ آبان، ۱۳ شھروند کرد را در شھرھای کردستان با شلیک مستقیم به قتل رسانده است و ده ھا نفر را زخمی نموده و صدھا جوان را بازداشت کرده است. تنھا در جوانرود ۷ نفر را کشته اند. برق، انترنت و حتی تلفن شھر ھا را قطع کرده و محلات را قوروق کرده اند.

بیش از دو ماه است که جنبش انقلابی مردم ایران به دنبال قتل ژینا امینی، دختر دانشجوی کرد سقزی در تھران بدست گشت ارشاد، شروع شده است. این جنبش به یمن مبارزه ی بی امان جوانان به پیشگامی دختران جوانی چون نیکا، حدیث و .. روزبروز گسترش یافته و ھمدلی و یاری بخش اعظم جامعه را از کارگران گرفته تا نویسندگان و ھنرمندان، از معلمین گرفته تا استادان و پزشکان و … را بر انگیخته است.

رژیم جمھوری اسلامی به چیزی جز نیروی سرکوب سپاه و بسیج که با جانیان و تبه کاران و الواط ھمراھی میشوند، در مقابل این جنبش عظیم زنان و جوانان و مردم نمی تواند تکیه کند. اکنون رژیم تصمیم گرفته است برای خاموش ساختن آتش جنبش انقلابی به سرکوب خشن این جنبش در یکی از بخش ھای پر تپش آن یعنی کردستان بپردازد. و به این جھت با تمام قوا به کردستان لشکر کشی کرده است. تمرکز سرکوب خشن رژیم جنایتکار در مناطقی چون بلوچستان و کردستان و خوزستان و سایر مناطق ملی تحت عناوین تجزیه طلبی و مداخله بیگانگان جز سرپوش گذاشتن مذبوحانه بر تبعیض ملی، فلاکت اقتصادی و خفقان و سرکوب بی وقفه ی کوچکترین ندای حق طلبی و آزادی خواھی مردم نیست.

ما کشتار مردم در کردستان، بلوچستان و سایر مناطق کشور را به شدت محکوم می کنیم!

ما از ھمه بویژه مبارزین ملی آذربایجان می خواھیم که با تمام توان خود از جمله با سازماندھی اعتصابات و تظاھرات و غیره به یاری مردم کردستان بشتابند.

زنده باد جنبش انقلابی زنان، جوانان و مردم ایران!…

سرنگون باد رژیم جمھورى اسلامى ایران!…

جنبش فدرال دمکرات آذربایجان

دوم آذر ۱۴۰۱ – ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲