-

زندان ، شکنجه و آزار نویسندگان، معلمان، کارگران و … را متوقف کنید!

«تا زمانی که مطالبات فرهنگیان محقق نگردد ما خیابان را ترک نخواهیم کرد. سرکوب و زندان و پرونده سازی قادر نیست جنبش معلمان را یک گام به عقب براند» : قطعنامه پایانی تجمع سراسری معلمان، [ادامه]