حقوق بشر، دادخواهی، ...

شصت و چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری : شهادت دو تن از زندانیان چپ

شصت و چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام های تابستان ۶۷ روز بیست و دوم بهمن ۱۴۰۰، یازدهم فوریه ۲۰۲۲ با شهادت دو زندانی جان بدربرده از آن اعدام ها برگزار [ادامه]