اقتصادی، اجتماعی

در این جا، طبقه متوسط تقریبا وجود ندارد : مقاله ای از “لوموند”

«در این جا، طبقه متوسط تقریبا وجود ندارد»: تظاهرات روزانه علیه گرانی زندگی در ایران افزایش قدرت خرید در رأس مطالبات قرار دارد، در حالی که کشور ، زیر تحریم های بین المللی قرار داشته [ادامه]