-

هستندگی طبقه‌ی کارگر

برگرفته از : سايت نقد نسخه پی دی اف : https://ufp-iran.org/wp-content/uploads/2022/07/Vakavi_Mozdbegiran.pdf ديدگاه : واکاوی «مزدبگیران»، پالایش «شاغلان» هستندگی طبقه‌ی کارگر نوشته‌ی: فرنگیس بختیاری پیشکش مزدبگیران در نقش واقعی: کارگران به‌حاشیه‌رانده، انسانِ‌ آبان، کارگران رسمی، عصیانگران آب، کارگران ارکان ثالث، شورشیان نان، معلمان، به‌خشم‌نشسته‌گان متروپل، بازایستادگان، حامیان [ادامه]