منطقه و جهان

محمد نجیب الله در افغانستان : تجربه دموکراتیکی که ۳۰ سال پیش پایان یافت

افغانستان یکی از عقب مانده ترین کشورهای جهان در نیمه دوم قرن بیستم بود. 90 درصد جمعیت در دهه ۱۹۷۰ هنوز بی سواد بودند و تنها ۳۶۰۰ تخت بیمارستانی در سراسر کشور وجود داشت. شرایط اجتماعی مانند [ادامه]