-

فروکاستن تاریخ به برساخته‌های ذهنی / به‌مناسبت ١٩ بهمن سالگرد حماسه‌ی سیاهکل

این دوگانه‌سازی‌های نادرست، که به جزنی نسبت داده می‌شوند، موضع جزنی را بی‌معنی جلوه می‌دهند. همه می‌دانند که پیکارگران مسلحِ زیرزمینی، که زیر هجوم بی‌امان نیروهای امنیتی بودند، نمی‌توانستند زندگی علنی یا مدنی داشته باشند. [ادامه]

اعلاميه و بيانيه های سازمانی

پنجاهمین سالگرد حمله به پاسگاه سياهکل در ١٩ بهمن ماه ١٣٤٩، تولد سازمان چريکهای فدائی خلق ايران

پذیرش اندیشه مارکسیسم – لنینیسم به مثابه جهان‌بینی، پیشبرد مبارزه طبقاتی، در سطح ملی و بین‌المللی، علیه سرمایه داری و امپریالیسم جهانی، و برای دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان شهر و روستا، به رسميت [ادامه]