يادبود، تاريخی

اطلاعيه هسته اقليت به مناسبت درگذشت يکی از ياران خود

قلب بزرگ محمد سلطانی (ایوب مدائن) فعال جنبش کمونیستی از تپش بازایستاد “…آنچه که انگیزه من برای حرکت در رابطه با مبارزه اجتماعی و سوسیالیسم بوده، شوق مقصد نیست، عظمت و زیبایی راه است. مقصد [ادامه]