-

کارلوس نلسون کوتینو : نظریه‌ی «بسط‌یافته‌ی» دولت

نظریه‌ی «بسط‌یافته‌ی» دولت نوشته‌ی : کارلوس نلسون کوتینو – ترجمه‌ی : تارا بهروزیان برگرفته از سايت : نقد نسخه پی دی اف ۱ـ مفهوم «جامعه‌ی مدنی» هنگامی که در فصل پیشین[*] به نخستین صورت‌بندی‌های برداشت [ادامه]

انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

انقلاب‌های گرامشی؛ انقلاب منفعل و انقلاب مداوم

ترجمه ی: تارا بهروزیان بر مبنای خوانش دیالکتیک بین انقلاب منفعل و انقلاب مداوم که در این مقاله بسط یافته است، اهمیت انقلاب منفعل که در زمینه‌ی تاریخی‌اش در نظر گرفته می‌شود، صرفاً یا حتی [ادامه]