ياد مادر محسني گرامي باد!

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران16 آبان 1388

ياد مادر محسني گرامي باد!

با اندوه فراوان مطلع شديم که سحرگاه جمعه 15 آبان ماه 1388 برابر ششم نوامبر 2009 خانم فاطمه ملک ( مادر محسني) در تبعيد، دور از ميهن، در شهر کلن در گذشت.


مادر محسني از جمله مادراني بود که از سال 1350 تا 1367 بخشي از زندگيش را در برابر زندانهاي دو رژيم شاهنشاهي و اسلامي براي پيگيري وضعيت فرزندان زنداني اش، گذراند. او در دوره شاه، براي آزادي زندانيان سياسي، فعاليت مي کرد. با به قدرت رسيدن جمهوري اسلامي، اين فعاليت ها را همراه با ساير خانواده ها ادامه داد. پس از کشتار زندانيان سياسي در زندانهاي ايران، فعاليت مادر محسني براي افشاي اين جنايت و زنده نگه داشتن ياد قربانيان اين توحش، تشديد شد. در سال هاي 67 و 68 که حضور در خاوران جرمي نابخشودني بود، مادر محسني از جمله مادراني بود که سبزه ها و نهال هاي اوليه را بر مزار جانباختگان راه آزادي نشاند تا نگذارد گرد فراموشي بر اين جنايت بنشيند. او کوشيد با تداوم مبارزه عليه بيداد، جوانه هاي اميد را در دل رهروان استبدادستيز بنشاند. طي سالهاي گذشته در خارج از کشور، مادر محسني يکي از فعالان و دادخواهاني بود که مي کوشيد صداي مادران خاوران را پر طنين تر کند.
مادر محسني از فرهنگيان فرهيخته اي بود که در محيطي سياسي پرورش يافته بود. او با مسئوليت تمام در تربيت و آموزش فرزندان خود از هيچ تلاشي دريغ نورزيد. حاصل اين تلاش اما، طعمه کينه ديکتاتوري شاهنشاهي و استبداد اسلامي شد و «مادر» پاداش خود را با دستگيري، شکنجه، زندان و اعدام فرزندانش از حاکمان مستبد گرفت. جمهوري اسلامي ايران مجتبي محسني، کوچکترين فرزند خانواده را به جرم آزاد انديشي و ايستادگي در برابر استبداد، در 13 آبان 1367 به جوخه مرگ سپرد. سايه سنگين و غمبار اين جنايت جمهوري اسلامي، که پس از مرگ فرزند بزرگش دکتر عباس محسني در سال 1357 رخ داد، تا آخرين لحظات زندگي با او همراه بود. درد اين داغ را، حتي گذشت زمان نتوانست التيام بخشد.
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در گذشت مادر محسني را به خانواده زندانيان سياسي، به مادران خاوران، و به همه خويشان و آشنايان او به ويژه ياران عزيزمان فائزه، مرسده، عطا و فواد صميمانه تسليت مي گويد و خود را در اين اندوه شريک مي داند.

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
16 آبان 1388 براب هفتم نوامبر 2009

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*