از کنش آزادی‌خواهانه آقای بهشتی و فراخوان برای راهپیمایی ۲۹ آوریل در لندن حمایت می کنیم

ما از تمام افراد، گروه های سیاسی و نهادهای حقوق بشری می خواهیم که از هدف و اعتصاب غذای آقای بهشتی پشتیبانی کنند و معتقدیم تا زمانی که بازوی سرکوب و کشتار رژیم ملاها به عنوان یک نیروی نظامی از سوی کشورها شناخته شود، آنها به جنایات خود علیه مردم ایران ادامه خواهند داد

از کنش آزادی‌خواهانه آقای بهشتی و همچنین فراخوان او برای راهپیمایی در روز ۲۹ آوریل در لندن اعلام حمایت می کنیم

۶۴ روز است که وحید بهشتی فعال حقوق بشر با هدف قرار دادن سپاه در لیست تروریستی دولت انگلستان در برابر وزارت خارجه این کشور‌ اعتصاب غذا کرده.

خواسته آقای بهشتی مطالبه ای سراسری از سوی ایرانیان آزادی خواه و دادخواهان هم هست. سپاه بازوی کشتار و ترور رژیم آدم کش جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور است.

تا امروز پایداری و مقاومت آقای بهشتی بر خواسته اش باعث اعلام حمایت ۱۲۵ نماینده عوام و اعیان انگلستان از خواسته ی او شده.

بر همین اساس ما در شورای انقلابی دادخواهان
ما از تمام افراد، گروه های سیاسی و نهادهای حقوق بشری می خواهیم که از هدف و اعتصاب غذای آقای بهشتی پشتیبانی کنند و معتقدیم تا زمانی که بازوی سرکوب و کشتار رژیم ملاها به عنوان یک نیروی نظامی از سوی کشورها شناخته شود، آنها به جنایات خود علیه مردم ایران ادامه خواهند داد.

پنجشنبــــــه ٢٧ آوریل ۲۰۲۳