فراخوان برای شرکت در آکسيون اول ماه مه در پاريس (فرانسه)

ما در اين روز خواهیم کوشید ضمن محکوم کردن حملات شیمیایی به مدارس و ادامهٔ سرکوبها و جنایات رژیم اسلامی ایران، فرياد کلیهٔ زندانیان سیاسی براي رهايي باشيم

زمان گردهمایی:
روز اول ماه می، ساعت ۳ بعد از ظهر

مکان گردهمایی:

place Léon BLUM – METRO VOLTAIRE
À proximité de la station Bus no 56

فراخوان برای شرکت در آکسيون اول ماه مه در پاريس (فرانسه)

بمناسبت تظاهرات اول ماه می، روز جهانی کارگر در پاریس، ضمن پشتیبانی از مبارزات مردم فرانسه علیه تغییرات قانون بازنشستگی، در تداوم و حمايت از جنبش «زن زندگی آزادی/ ژن ژیان ئازادی»،
مجمع پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- پاریس، کلیهٔ هموطنان آزادیخواه و عدالت طلب را برای همبستگی با اعتصابات در حال گسترش کارگران و کارکنان ميهن مان به شرکت در این روز نمادین دعوت میکند.

انعکاس مبارزات كارگران و زحمتكشان و در صف مقدم اين مبارزات دلير زنان سرزمين مان را وظيفه خود میدانیم.
ما در اين روز خواهیم کوشید ضمن محکوم کردن حملات شیمیایی به مدارس و ادامهٔ سرکوبها و جنایات رژیم اسلامی ایران، فرياد کلیهٔ زندانیان سیاسی براي رهايي باشيم.

از این رو در ساعت ۳ بعد از ظهر، در میدان لئون بلووم در مجاورت ایستگاه اتوبوس شماره ۵۶، لئون بلووم- ولتر به یکدیگر میپیوندیم. باشد که صدا و نمایی رسا از تبعیض ستیزان جنسیتی، طبقاتی، ملیتی، عقیدتی …جای جای کشور باشیم.

زمان گردهمایی:
روز اول ماه می، ساعت ۳ بعد از ظهر:

مکان گردهمایی:

place Léon BLUM – METRO VOLTAIRE
À proximité de la station Bus no 56

مجمع پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- پاریس