دشمن شماره ٢ مردم

کتاب :

دشمن شماره ٢ مردم
نوشته: آنتونی ھورو ویتز
برگردان: انور میرستاری

پیش گفتار

* * *

آنتونی ھورو  ویتز در سال ١٩۵٧ زاده شده است و در لندن زندگی می کند. او داستان ھای بسیاری در زمینه ھای افسانه ای، سناریو و فیلم نامه ھای تلویزیونی و ھم چنین رمان ھای فکاھی و خنده داری، برای نوجوانان نوشته است. ھورو  ویتز برای کتاب شاھین مالت جایزه رمان پلیسی جوانان را در سال ١٩٨٨ از آن خود کرده است.

* * *

این کتاب از روی برگردان فرانسوی « آنیک لو گویا » به زبان پارسی درآمده است. نام آن را می توان دشمن شماره دو خلق یا مردم و یا ھمگان ترجمه کرد که در ھر صورت به روز و روزگار کنونی ما ایرانیان می خورد. زیرا ما یک دشمن شماره یک داشتیم که عمر و جایش را به دشمن شماره دو مردم داده است. آز آن جایی که این فرد دوم، خود دشمن بشریت و ایران است، برای رد گم کردن، پیوسته دشمن، دشمن می کند و مردم ایران را دشمن خود می انگارد. نزدیکی و ھمسانی دیگر این داستان نوجوانان به وضعیت کنونی ما در ایران در آن است که پلیس یک نوجوان بی پناه و دور از پدر و مادرش را از مدرسه بیرون می کشد و برای رسیدن به اھداف خود، او را قربانی کرده، به زندان می فرستد و ھم سلول دشمن شماره یک خلق می کند و نتیجه آن می شود که شاگرد دبیرستانی بیگناه، به دشمن شماره دو خلق تبدیل می شود. چه بیگناھانی از کلاس ھای مدرسه ای و دانشگاھی به بیرون کشیده و روانه زندان ھا نمی شوند؟!

در برگردان این داستان تا آن جایی که برایم شدنی بود، واژه ھای ساده و روان پارسی به جای واژه ھای روشنفکرانه غربی و آخوند پسند عربی به کار برده ام.

در این برگردان، مانند کارھای دیگرم، دین و توھمات را از قلم و مغز خود جدا و دور نگاه داشته ام. از دیدگاه من، جدایی دولت از ادیان را باید از جدایی و رھایی خود آدمی از دین آغاز کرد. اندیشه و پندارمان، گفتارمان و رفتار و کردارمان باید جدا از ادیان باشند.

انور میرستاری

نسخه‌ی کامل :