در راه برگزاري کنگره هشتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

کنگره هشتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران تا چند ماه ديگر برگزار خواهد شد. کميته مرکزي سازمان طبق اساسنامه موظف است دستور جلسه کنگره را پيشنهاد نموده و براي آن تدارک کند. اين پيشنهاد در صورت تصويب در جلسه کنگره، رسميت خواهد يافت. از اينرو کميته مرکزي موضوعات در دستور را در مشورت با تشکيلات سازمان اينگونه پيشنهاد نموده است:
اوضاع سياسي ايران
ائتلافها و وحدت چپ
قطعنامه‌ها و قرارها
انتخابات کميته مرکزي
علاوه بر موضوعاتي که در جلسه کنگره به بحث گذاشته ميشوند، گزارش عملکرد کميته مرکزي در فاصله دو کنگره نيز، که شامل بررسي فعاليت ارگان‌هاي مرکزي، گروه‌هاي کار و تشکيلات است، در دستور جلسات پيش‌کنگره‌اي قرار دارد و اعضاي سازمان در اين باره به گفتگو خواهند نشست.
ما از ميان مسائل متعدد و مهم فراروي خود، چند موضوع محدود را انتخاب نموده‌ايم تا در دستور کنگره قرار گيرند. به‌تجربه آموخته‌ايم که کيفيت پرداختن به موضوعات با تعداد آنها رابطه معکوس دارد. به ميزاني که به موضوعات در دستور افزوده ميشود، اگر از چند مورد بگذرد، به همان ميزان، از کيفيت پرداختن به آنها کاسته ميشود. در واقع محدود کردن موضوعات در دستور با هدف تدارک بهتر براي تصميمات سنجيده‌تر صورت گرفته است.
هدف از گذاشتن موضوع نخست يعني اوضاع سياسي ايران، در دستور جلسه، پرداختن به تغييراتي است که در وضعيت سياسي ايران تا فاصله کنگره بعد رخ ميدهد. تلاش بر اين است تا مسائلي که در کنگره پيش بدان پرداخته شده و هنوز در پاسخگو بودنشان ترديد وجود ندارد، در اين سند تکرار نشود. سياست سازمان در اين زمينه‌ها همان خواهد بود که در کنگره پيش مشخص شده است.
در رابطه با ائتلاف‌ها و وحدت، تلاش ما اين است که به سهم خود بتوانيم براي مسائلي که در دور جديد با آن روبرو هستيم، پاسخي در خور بيابيم. طبعا کار مشترک بر اساس نظر مشترک جريانات و عناصر تشکيل دهنده‌اش، انجام ميشود. اما سياست مشترک نيز بدون روشن شدن نظر تک‌تک عناصر سازنده‌اش، امکان پذير نخواهد بود. ما ميکوشيم به سهم خود نوري بر تاريکي‌هاي فعاليت مشترک بياندازيم و موانعي را از سر راه برداريم.
در بخش قطعنامه‌ها و قرارها هم به دو مورد در رابطه با اساسنامه که راي‌گيري آن به کنگره سپرده شده بود و همچنين برخي قرارهائي که ممکن است تا کنگره ضرورت پرداختن به آنها ايجاد شود، ميپردازيم.
مباحث سياسي- نظري و سياست‌هاي تشکيلاتي کنگره علني است. کليه مطالب دريافت شده که در آنها ضوابط نگارش رعايت شده است، در سايت سازمان درج ميشوند. نشريه سازمان، با توجه به محدوديت صفحات آن، از ميان مطالب رسيده، گزينش خواهد نمود.
گزارش برگزاري و نتايج کنگره به روال هميشگي در سطح جنبش، با ذکر درصد آراي موافقان و مخالفان، منتشر خواهد شد.
کميته مرکزي سازمان انتظار دارد که اعضاي تشکيلات، فعالان جريانات سياسي و دوستاني که علاقمند به اين موضوعات هستند، با طرح نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود، ما را در اتخاذ سياست درست و اصولي، ياري دهند. رهنمودهاي همه ياران و عزيزاني که دل در گرو آزادي و رهائي ميهنمان دارند را با اشتياق پذيرائيم.

خرداد ۱۳۸۷ برابر با ژوئن ۲۰۰۸