اسناد سومين کنگره سازمان / تابستان ١۳٧٧

اسناد کنگره

قطعنامه درباره اوضاع سیاسی و وظایف ما

درباره اتحاد نیرەهای چپ، ائتلاف و همکاری با دیگر نیروهای سیاسی

قطعنامه زنان

اساسنامه سازمان

قطعنامه پیرامون بحران چپ

بخشهایی از گزارش کمیته مرکزی به کنگره

طرحهای پیشنهادی به کنگره

وظایف ما در شرایط کنونی

قطعنامه درباره اوضاع سیاسی و وظایف ما