پيام های سازمانهای سياسی به کنگره نهم

پیام حزب دمکرات کردستان ايران

به کنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
دوستان گرامي کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
حزب دمکرات کردستان ايران، ضمن ابراز صميمانه ترين درودها به شما و از طريق شما به همه اعضاء و نمايندگان شرکت کننده، براي کارهاي کنگره تان آرزوي موفقيت و اتخاذ تصميمات پربار، مبتني بر واقعيت جامعه کثيرالمله کشور استبداد زده مان مي نمايد. لطفأ تبريکات صميمانه ما را به همين مناسبت پذيرا باشيد.
دوستان گرامي!
کنگره شما در حالي برگزار ميگردد که کشورمان با وضعيتي حساس و بحراني در سطح ملي و بين المللي روبروست. فقر، فساد گسترده و بي قانوني و حاکميت قانون جنگل بر تمام شئون زندگي روزمره مردم حد و مرزي نمي شناسد. از نظر بين المللي نيز سياست عدم تمکين رژيم به مصوبات جامعه جهاني و اصرار بر ادامه غني سازي اورانيوم جهت دست يابي به سلاح هسته اي و بحران آفريني در منطقه، رژيم را در انزوائي کم نظير قرار داده و مي رود که کشورمان را با تهديدات جدي و نتايج فاجعه بار و غيرقابل پيش بيني مواجه سازد.
در چنين اوضاع سياسي حساسي که براي ايران پيش آمده و بعد از 31 سال مبارزات و فداکاريهاي آزاديخواهان کشور عليه استبداد حاکم، هنوز انسجام و اتحادي در ميان سازمان هاي سياسي دمکرات مشاهده نمي شود. پراکندگي و عدم همگرائي در ميان نيروهاي ترقيخواه جامعه، به ويژه در خارج از کشور، به جائي رسيده که در اين واپسين زمان فروپاشي رژيم، گروهي بنام اصلاح طلب در انديشه رنگ و لعاب نمودن رژيم پوسيده جمهوري اسلامي و بقول خود در صدد روي ريل انداختن رژيم از ريل خارج شده برآمده اند تا به رژيمي که ميرود از نفس بيافتد، جاني تازه بخشند و به اين ترتيب دهه هاي متمادي ديگري بتوانند با زور سرنيزه و رجعت رژيم به دوران طلائي! خميني برگرده مردم سوار شوند و دور تازه اي از کشتار و ويراني را بر عليه اقشار و طبقات حق طلب و آزاديخواه جامعه از جمله مليتهاي تحت ستم، زنان، روزنامه نويسان و بطور کلي همه فعالان سياسي آغاز نمايند.
اين واقعيات ايجاب مينمايد که کنگره نهم شما در ارائه راهکارهائي که مددرسان همگرائي سازمانها، گروهها و شخصيتهاي دمکرات و آزاديخواهي که استبداد را در هر شکل و پوششي مردود دانسته و بر بنيان حکومت آينده ايران بر اساس جدائي دين از سياست پافشاري مينمايد، کوشا باشد، از طرف ديگر با توجه به اين واقعيت که اکثريت جمعيت ايران را مليتهاي غيرفارس تشکيل مي دهند، تأکيد کردن بر شکل گيري سيستمي فدرال دمکرات که در آن همه مليتهاي ايراني را صرفنظر از هر ايده و زبان و فرهنگي که دارند بتوانند در چارچوب ايران، مناطق ملي خويش را خود اداره نمايند و به اين ترتيب با گذاشتن نقطه پاياني بر تمرکزگرائي که يکي از مهمترين عوامل تبعيض و نارضائي مردم ايران شده است، راهگشاي آينده اي بهتر براي مليتهاي تحت ستم ايران باشد.
در همين راستا “گروه کار فدراليسم” سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران چندي پيش سندي را تحت عنوان “مدخلي بر بحث فدراليسم” به منظور مورد بحث قرار دادن آن در کنگره منتشر نمود که به نظر ما در صورت تصويب مي تواند مدخل قابل بحث و بررسي مناسبي براي ساير سازمانهاي دمکرات و مساوات طلب نيز باشد. از آنجائي که محتواي اين سند در برگيرنده بسياري از خواستهاي ملي مردم کرد و احتمالا ساير مليتهاي ايران مي باشد، ما اميدواريم که اين سند بعد از بحثهاي لازم در کنگره به تصويب برسد.
رفقاي گرامي!
حزب ما و سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران سالياني است که به عنوان دو جريان دوست، براساس احترام متقابل در رابطه با نقاط اشتراکمان همکاري و همياري داشته ايم، هر چند اين همکاريها خود مفيد و گاهأ موجبات جلب همکاري برخي ديگر از سازمانهاي سياسي را نيز فراهم کرده اند، ولي ما خواستار همکاريهاي بيشتر به ويژه در زمينه کار مشترک به منظور جلب مجموعه اي ديگر از سازمانهاي دمکرات و آزاديخواه در راستاي ايجاد اتحاد يا پلاتفرمي مشترک هستيم. در اين زمينه و براي همه برنامه هاي کار کنگره تان آرزوي پيروزي داريم.
حزب دمکرات کردستان ايران
دفتر سياسي 29/04/1389

پيام حزب کومه‌له‌کردستان ايران به‌کنگره‌ سازمان اتحاد فدائيان ايران

رفقاي عزيز کميته‌مرکزي سازمان اتحاد فدائيان ايران !
بادرود به‌ شما و اعضا و شرکت کنندگان و مهمانان کنگره‌تان ، اجازه‌ميخواهم از طرف کميته‌ي مرکزي کومه‌له‌ براي همه‌ي شما سلامتي و سرافرازي وبراي کنگره‌تان موفقيت چشمگير آرزوي کنم.
رفقا کنگره‌ي شما در شرايطي برگزار ميگردد که بيش از يکسال از آغاز جنبش نوين وشکوهمند دمکراسي‌خواهي در ايران ميگذرد ، جنبشي که‌پايه‌هاي نظام جمهوري اسلامي را بشدت لرزاند و افکار عمومي جهانيان، سازمانها ونهادهاي بين المللي و انسان‌دوست و حتي بسياري ازدولتها را عليه‌جنايتهاي ضد بشري رژيم بطور بيسابقه‌اي برانگيخت. اين جنبش ، از يک اعتراض صرفا انتخاباتي به جنبش نوين و عظيمي عليه ‌ديکتاتوري و ولايت فقيه وجنبش ميليوني توده‌هاي براي به‌چالش کشيدن و فروريزي و پايان بخشيدن به‌ حاکميت سياه ‌و ديني جمهوري اسلامي تبديل شده‌است. ‌
البته‌ما و شما به درست همراه با ساير مبارزان راه آزادي و دمکراسي قاطعانه ‌از اين جنبش ميليوني پشتيباني نموده ‌و بنوبه‌ي خود در ارتقاي اهداف و مطالبات و شيوه‌هاي مبارزاتيش کوشيديم. اما اين تنها گوشه‌اي از مبارزه‌ي مشترک ماست و ما سالهاست دوشادوش هم و تعدادي از ديگر تشکلهاي سياسي براي بوجود آوردن چتري که‌ بتواند طيفهاي گوناگون دمکرات و آزاديخواه و عدالتخواه را در برگرفته‌و به‌ يک آلترناتيو حکومتي تبديل شود ،تلاش ميکنيم . سازمان شما از بدو تشکيل خود تا کنون از مبارزه‌ي توده‌هاي محروم و زحمتکش ،از حقوق انساني وپايمال شده‌ي مليتهاي ساکن ايران و برابري حقوق زنان و مردان پشتيباني نموده‌است و به‌همين دلايل ساده ‌کنگره‌ي شما و موفقيت آن براي ما داراي اهميت ويژه‌اي ميباشد .
رفقا ! ما موفقيت شما راموفقيت خود ميدانيم ، و موفقيت همه‌ي ما در توان و نيرومندي ماست . باقي ماندن جمهوري اسلامي نه ‌از قدرتمندي و توان آن بلکه ‌از ضعف و پراکندگي ماست . ما با وحدت مبارزه‌مان عليه‌جمهوري اسلامي نيرومند ميشويم ، پس دراين راه برتلاشهايمان بيفزائيم . بازهم برايتان آرزوي موفقيت مينمايم

پیام دفتر سياسي حزب دمکرات کردستان

بمناسبت نهمين کنگره سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
رفقاي گرامي در شوراي رهبري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران!
با سلام و احترام، از جانب رهبري حزب دمکرات کردستان، برگزاري نهمين کنگره سازمان اتحاد فدائيان را از صميم قلب به همگي شما تبريک عرض مي گوييم.
برگزاري کنگره يا کنفرانس در روند درون سازماني يک جريان سياسي، درعين دلالت از پايبندي سازمان به مباني دمکراتيک، براي بررسي گذشته کار و تحليل اوضاع فعلي و مشخص ساختن وظايف و راهکارهاي پيش رو هم حائز اهميت ميباشد. و اما خودتان هم بر اين واقعيت واقف هستيد که اهميت کنگره نهم سازمان شما بطور مشخص در زمان برگزاري آن نهفته است که مصادف است با مرحله جديد و کم نظير مبارزه مردم ايران براي دستيابي به آزادي و دمکراسي. بديهي است که شرايط سياسي حساس و سرنوشت سازي که کنگره شما در آن برگزاري ميشود، به وظايف شما عزيزان در زمينه ارائه تحليل مناسبي از وضعيت روز و اتخاذ تصميمات و رويکردهاي همخوان با مقتضيات آتي مبارزه دمکراسي طلبي در کشورمان مي افزايد.
جاي بسي خوشحالي است که با وجود سرکوب وسيع و دژخيمانه رژيم، خيزش تازه مردم ايران نه فقط از پا نيافتاده، بلکه همبستگي، درک متقابل و در نهايت همسوئي بين آزاديخواهان داخل و خارج کشور توسعه و تعميق يافته است. خوشبختانه از بدايت اين جنبش تا کنون که کمي بيش از يک سال ميگذرد، آزاديخواهان ايران اعم از اقشار اجتماعي و تمايلات سياسي مختلف، به گونه اي دوفاکتو به يک سري ديدگاه و رويکردهاي مشترک در زمينه هاي چگونگي روياروئي با هسته استبداد اسلامي و در رابطه با مباني کلي سيستم سياسي آينده ايران دست يافته اند.
با اينهمه بايد به کاستي ها و مشکلاتي هم که متاسفانه هنوز جنبش حق طلبانه مردم ايران از آن رنج ميبرد، اعتراف کرد. از يک طرف چه بدلايل تاريخي و ارزشي و چه بعلت اختلاف بر سر مناسبترين گزينه هاي مبارزاتي در وضعيت کنوني، نيروهاي آزاديخواه ايران هنوز پراکنده هستند و پلاتفرم سياسي مشترک و چهارچوب نهادي مشخصي که دمکراتهاي خارج و داخل کشور را دور هم جمع کند و يا بهم وصل کند، هنوز به چشم نميخورد. از طرف ديگر و در رابطه با خيزش اخير مردم و پيامدهاي مبارزاتي آن، هنوز به بخش مهمي ازسوالات چه در رابطه با مرزبنديهاي عمومي روند کنوني و چه مخصوصأ در مورد انتظارات اقشار وسيعي از جامعه ايران پاسخ مطلوب داده نشده است. براي مثال مي توان به حقوق مليتهاي ايران و بطور کل موضوع همزيستي در ايران فردا اشاره کرد که آنچنان که بايد مورد اجماع و توافق نخبگان سياسي داخل و خارج کشور واقع نشده است. ترديدي نداريم که کنگره شما فرصت مناسبي براي تجزيه و تحليل اين مسائل و تعيين راهکارهاي مربوطه، بالاخص در راستاي درنظرگرفتن هرچه بيشتر حقوق مليتها و آرمان فدراليزاسيون ايران از طرف نخبگان آزاديخواه ايران خواهد بود.
حزب دمکرات کردستان با گذشته طولاني و غني اي که از دوستي و همرزمي با سازمان شما دارد، سازمان اتحاد فدائيان خلق را همچنان در زمره جريانات بسيار نزديک خود تلقي ميکند و بنا به تجربه اي که با اين سازمان در تفاهم و همگامي دارد به آينده هاي درخشانتر از همکاري و همسوئي اميد ميبندد.
با آرزوي اشتراک بينش و اتحاد عمل هرچه فراگيرتر اپوزيسيون دمکراتيک و کثرتگرا، صميمانه ترين آرزوهاي ما براي موفقيت کنگره نهم سازمانتان را بپذيريد.
حزب دمکرات کردستان
دفتر سياسي
کويسنجق (کردستان عراق)، 3 ژوئيه 2010

پيام شورايعالی جبهه ملی ايران – اروپا

به نهمين کنگره سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

هشتم مردادماه ١٣٨۹

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
هم ميهنان گرامي،

برگزارى نهمين کنگره سازمان اتحاد فداييان خلق ايران را به همه اعضاى حاضر در کنگره و سازمان شما تبريک مى‌گوييم و موفقيت اين کنگره را از صميم قلب آرزو مى‌کنيم.
پنج ماه پيش هنگاميکه نماينده سازمان شما در کنگره ما در شهر ليدن هلند حاضر شد و پيام شما را قرائت کرد، نخستين گام يک همکاري برداشته شد که زمينه آنرا مبارزات آزادي- و دموکراسي خواهانه مردم ايران از ٢٢ خرداد ١٣٨۹ نهاده است. اين مبارزه خوشبختانه هنوز در اشکال گوناگون ادامه دارد و ما اميدواريم که ضرورت دفاع از خواستهاي دمکراتيک مبارزات آزادي خواهانه جنبش سبز مردم ايران در راستاي اعمال حاکميت ملت بر بستر جدائي نهاد دين از دولت و حکومت و منشور جهاني حقوق بشر، روزبروز همبستگي ملي ايرانيان، چه در درون و چه در برون از مرزهاي ايران را بيشتر و مستحکمتر کند.

دوستان عزيز،
۶١ سال پيش جبهه ملي ايران با قصد دفاع از اهداف انقلاب مشروطيت ايران که عبارت از قانونمداري، انتخابات آزاد، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات و احزاب ودرواقع اعمال حق حاکميت ملت بود، به رهبري دکتر محمد مصدق تشکيل شد. تاريخ گواه است که در مدت زمامداري کوتاه دکتر مصدق، جبهه ملي ايران با وفاداري به اصول نامبرده و با شعار “آزادي استقلال، عدالت اجتماعي” برنامه اي را اجرا کرد که ملي کردن صنعت نفت در سراسر ايران، آزادي احزاب و اجتماعات، آزادي تشکيل اتحاديه هاي کارگري، ايجاد بيمه هاي اجتماعي ، آزادي مطبوعات و برسميت شناختن روز اول ماه مه بعنوان روز کارگر فرازهايي چند از تدبير و سياست آن دولت بشمار ميايد.

هموطنان گرامي،
متاسفانه ايدئولوژي وارداتي چپ سنتي ايران از همسايه شمالي نه تنها شکافي مصنوعي و مضري بين نيروهاي ملي که اکثرا سوسيال دمکرات بودند، از يک سو و مبارزين چپ از ديگر سو بوجود آورد و به همبستگي ملي ايران آسيب فراواني رساند، بلکه عامل و توجيه کننده سياست ايران ستيزانه روسيه شوروي عليه ايران شد. مصدق به عنوان “نوکر امپرياليسم آمريکا” معرفي شد و منجمله ده ها تن طلا که روسيه شوروي به دولت ايران مقروض بود بلافاصله پس از کودتاي ٢٨ مرداد به دولت کودتا تحويل داده شد.

دوستان،
خوشبختانه آن دوران سپري شده است و حقايق آشکار. امروز ميتوانيم با اطمينان بگوييم که ديگر نه هر نيروي ملي “بورژواي ضد کارگر و نوکر امپرياليسم آمريکا” است و نه هر مبارز چپگرايي “وطنفروش” ميباشد. ما بايد در مبارزات ضد استبدادي کنوني به يکديگر نزديک شده و با اعلام کاملا مشخص اهداف مشترکمان از قبيل آزادي زندانيان سياسي و عقيدتي، نفي و رفع هرگونه تبعيض جنسي، مذهبي و قومي به همبستگي ملي ايرانيان مضمون و محتوي روشني بدهيم و همواره از آن پاسداري کنيم. آنچه مسلم است، همبستگي ملي زمينه اي است که بدون آن هرگز مبارزات ما عليه دولت کودتا و نظام جمهوري اسلامي به سرمنزل مقصود نخواهد رسيد.

در آرزوي ايراني آزاد ودمکرات و به دور از بند و زندان و شکنجه

پيروز باشيد!

شوراي عالي جبهه ملي ايران- اروپا
٨ مرداد ١٣٨۹ / سي ام ژوئيه ٢٠١٠

شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران

به كنگره‌ي نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

رفقاي گرامي!
شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران درودهاي گرم خود را به مناسبت برگزاري نهمين كنگره‌ي سازمان ابراز مي‌دارد و براي شما در تصميم‌گيري، تدوين برنامه و سياست‌هاي آتي و در پاسخ به مسايل و وظايف پيشاروي و تحكيم وحدت دروني موفقيت هر چه بيش‌تر آرزو دارد.

رفقاي عزيز!
كنگره‌ي شما در شرايطي برگزار مي‌گردد كه آثار و نتايج خيزش بزرگ مردم در روزهاي پس از خرداد 88، با وجود گذشت بيش از يك سال هم چنان تعيين كننده‌ي فعل و انفعالات سياسي و مسير تحولات جامعه است.
تشديد سركوب، گسترش دامنه‌ي ارعاب، دستگيري‌ها، شكنجه و اعدام، ناتواني كامل رژيم را در پايان دادن به بحران و خروج از بن بست، نشان داده است. اين سياست در عين‌حال به مردم نشان داد كه جمهوري اسلامي در برابر تنگناها و مشكلات بزرگ سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فشارهاي ناشي از پي‌آمدهاي مجازات‌هاي اقتصادي كه اكثريت عظيم مردم ما و به ويژه قشرها و طبقات پائين و مياني جامعه قرباني اصلي آنند، راه حل و پاسخي جز گسترش فشار و بحران سازي در داخل و خارج از كشور ندارد. اين‌ها مشاهدات و تجربه‌هاي روزمره‌ي مردم است كه نه تنها رويدادهاي يك سال اخير، بلكه تاريخ و پيشينه‌ي سي‌ساله‌اي گواه آن است.
با توجه به اين حقايق، به ويژه آزمون يك سال اخير و جنايت‌هاي رژيم در پاسخ به خواست‌هاي ابتدايي مردم، ايجاد توهمِ كوتاه آمدنِ مافياي نظامي- مالي و تامين حتا بخشي از حقوق و آزادي‌هاي مردم يا كشاندن جنبش به سراب اصلاحات و تغييرات در درون نظام و توسط آن، چيزي جز كشاندن مردم به كوره راه‌هاي نافرجام نيست.
اگر به اين حقيقت باور داريم كه جمهوري اسلامي و ساختارها و قانون اساسي آن با ضرورت‌هاي دمكراسي و الزامات جامعه‌ي مدني و دمكراتيك ناسازگار است، بايد آن را به روشني و بدون اما و اگر به مردم بگوييم و به طور شفاف آنان‌ را به ضرورت مبارزه براي گذار از اين نظام فرا بخوانيم. بايد به طور صريح به مردم بگوييم كه تامين حقوق و حاكميت آن‌ها در اين نظام ناممكن است. بايد نشان دهيم كه تغيير و گذارِ از اين نظام امكان تحقق دارد و آنان خود عامل و نيروي اين تغييرند. بايد به جاي تبليغ راه حل‌هاي شكست خورده، دورنماي بديل جايگزين، دورنماي يك جمهوري دمكراتيك و لائيك را ارايه دهيم و تمامي مساعي لازم را در جهت متحقق ساختن آن بكار گيريم.
مبارزه در اين راستا، در شرايط پراكندگي نيروهاي آزادي خواه، به ويژه پراكندگي نيروهاي چپ، طبعاً نمي‌تواند به نتايج مطلوب بيانجامد. وجود سازمان‌هاي سياسي توانا و باورمند به آزادي و حاكميت مردم و پايبندي به جدايي دين و دولت، از عوامل اساسي و ضروري براي ايجاد تغيير و تحول و پايان دادن به حيات نظام حاكم است. گر چه شماري از سازمان‌ها سال‌هاست بر اين امر واقف‌اند و سازمان شما، ما و چند سازمان ديگر چند سال است، از يك سو در راه ايجاد يك سازمان بزرگ چپ و از سوي ديگر در شكل دادن به اتحاد و همكاري ميان گروهي از سازمان‌ها، در تلاش بوده‌ايم و در اين راه نيز گام‌هايي قابل ملاحظه برداشته‌ايم، اما متاسفانه به رغم اين كوشش‌ها، هنوز نتوانسته‌ايم پروژه‌هاي مهم و ضروري نام برده را متحقق سازيم.
آن چه به امر ايجاد يك سازمان بزرگ چپ مربوط مي‌شود، به نظر مي‌رسد كه صرف نظر از مشكلات متعدد، ما هنوز برداشت واحدي از اين پروژه و چگونگي تحقق آن نداريم.
ما بر آن بوده‌ايم كه براي پايان دادن به پراكندگيِ موجود در جنبش چپ، بايد در پي ايجاد سازماني بود كه با مشاركت سازمان‌ها و فعالان چپِ علاقمند شكل مي‌گيرد. مباني نظري، راهبردهاي سياسي و ساختارهاي سازماني اين تشكل نيز با مشاركت تمامي علاقمندان داوطلب (سازمان‌ها و افراد) و توافق جمعي، تدوين و تعيين مي‌گردد. به باور ما، چنين روندي، راه و روندي مناسب براي تحقق وحدت نيروهاي چپ، يا حداقل بخشِ بزرگي از اين نيروها بشمار مي‌رود. ما با چنين برداشتي در تلاش‌ها و گفتگوهاي مشترك سه سازمان شركت كرده‌ايم. با وجود مشكلات ايجاد شده در پيشبرد اين پروژه، اميدواريم در جريان بحث‌هاي اين كنگره و ادامه‌ي بحث‌ها در نشست‌هاي بعدي، در راه غلبه بر پراكندگي نيروهاي چپ و ايجاد سازماني كه در برگيرنده‌ي شمار بزرگي از نيروهاي چپِ سوسياليستي باشد، گام‌هاي مؤثرتري برداريم.
يك بار ديگر براي كنگره‌ي شما موفقيت هر چه بيشتر به ويژه در زمينه‌ي اتخاذ تصميمات ضروري در اين رابطه و همچنين در رابطه با اتحاد و همكاري سازمان‌ها در سطح فعاليت دمكراتيك، آرزو داريم.

كميته‌ي هماهنگي شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران
9 مرداد 1389 برابر با 30 ژوئيه‌ي 2010

هيئت سياسي ـ اجرايي سازمان فداييان خلق ايران(اکثريت)

به کنگره نهم سازمان اتحاد فداييان خلق ايران

رفقاي گرامي!
برگزاري نهمين کنگره را به تک تک شما عزيزان گرد آمده در اين نشست و همه دوستداران اتحاد فدائيان خلق ايران صميمانه شادباش مي گوئيم. هيات نمايندگي سازمان ما در کنگره نهم، حامل عميق ترين عواطف رفيقانه و آرزوهاي نيک يکايک فداييان خلق ايران( اکثريت) نسبت به شما رفقاي ديرينه مي باشد.

ياران!
کنگره نوبتي سازمان شما زماني برگزار مي‏شود که امر جمع بست هم از دستاوردهاي گرانبار و هم نارسايي هاي نه چندان اندک جنبش اعتراضي و رهجويي در قبال پويش، گسترش و ژرفش آن، در دستور روز و پيشاروي همه ما قرار دارد. ما نيروي هاي چپ و دمکرات‏هاي سکولار خواهان جدايي دين از دولت که مولفه‏ائي اساسي از جنبش اعتراضي هستيم و با همه وجود دغدغه کاميابي‏ها و ناکامي‏هاي جنبش آزاديخواهانه مردم را داريم، از تصريح اين حقيقت حتي يک لحظه هم نبايد و نمي توانيم باز بيايستيم که: اين جنبش، بدون حضور و مشارکت فعال دمکرات‏هاي سکولار سترون مي‏ماند و از سوي ديگر ما و ديگر مولفه‏هاي سازنده اين جنبش فقط در همکاري با يکديگر است که مي‏توانيم رشد کنيم و اوج بگيريم. همين تعلق خاطر ما به جنبش اعتراضي است که هم حضور نقش آفرين ما در اين جنبش و هم وظيفه‏مندي ما را جهت بقا، گسترش و پيشرفت آن ايجاب مي‏کند.
از ميان وظايف ما در برابر اين جنبش، بدون آن که اهميت دفاع قاطعانه از مطالبات اقشار و گروه هاي اجتماعي را ناديده بگيريم ، بي گمان مهمترين وظيفه نشان دادن آن راهبردي است که رهگشاي هدف دمکراسي باشد. اين راهبرد، انتخابات آزاد است. راهبردي که راي همگان را براي مشارکت در حيات سياسي کشور تامين کرده، گذر از استبداد فقاهتي به هدف دمکراسي را از طريق مسالمت آميز پي مي گيرد و سامان مي دهد. يک راهبرد ملي، که پوشي براي همه آن گرايش‏هاي اجتماعي و سياسي متنوع در کشور است که بر سر استقرار دمکراسي در ايران با هم به توافق مي رسند.

رفقاي عزيز!
در کشور ما مناسبات سرمايه‏داري بي‏بند و بار در حال گسترش است. دولت، سپاه و بنيادهاي متعدد وابسته به حکومت و لايه‏هاي نورسيده بورژوازي به عنوان بزرگترين کارفرما در کشور به همراه ساير لايه‏هاي بورژاوزي، کارگران و زحمتکشان کشور را به طور وحشيانه استثمار مي‏کنند. با تشديد بحران اقتصادي و تعطيلي مداوم واحدهاي توليدي بر ميزان لشکر بيکاران افزوده مي‏شود. فقر و گرسنگي در بين کارگران و زحمتکشان بيداد مي‏کند. فاصله طبقاقي به طور بي‏سابقه‏اي افزايش يافته و ثروت کشور در دست لايه نازکي از جامعه متمرکز شده است. در حالي که دولت و سپاه به عنوان بزرگترين کارفرما در کشور به ابزار سرکوب مجهز هستند و لايه‏هاي مختلف بورژوازي سازمان هاي خود را تشکيل داده و از منافع خود دفاع مي‏کنند، طبقه کارگر ايران فاقد تشکل‏هاي صنفي بوده و هرگونه حرکت کارگران پيشرو براي تشکيل سنديکاهاي مستقل با سرکوب شديد روبرو مي‏شود.
در کشور ما آزادي‏هاي سياسي و عدالت اجتماعي گره خورده‏اند. براي تامين آزادي‏ها و استقرار دمکراسي و تامين عدالت اجتماعي، براي دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان، حضور قدرتمند نيروي چپ دمکرات و سوسياليست امري است ضرور. نيرويي که شما و ما، به آن تعلق داريم و آزاديخواهي و عدالت طلبي مشخصه ما مي باشد. واقعيت نياز به چپي متحد و نيرومند که اکنون با چشم انداز گشوده شده در پرتو جنبش اعتراضي، باز هم بيشتر خصلت روز به خود گرفته و جنبه کاربردي بيش از پيش پيدا کرده است، ما و شما را ملزم مي سازد که تحقق امر وحدت را بالا تر از هر مصلحت بدانيم. با توجه به اين واقعيت، ضروري است تلاش وحدت طلبانه ايي را که آغاز کرده ايم با عزمي تازه، گشاده رويي بيشتر، و رويکردي نافذتر به فرجام برسانيم. راهي که رفقاي ما به درستي در صحنه عمل در برابر استبداد حاکم و تقويت اردوي کار پيش گرفته اند.در همين راستا، ما از همين تريبون کنگره شما ياران اعلام مي داريم که براي آغاز پروژه اجرايي وحدت، شما مي توانيد همچنان روي آمادگي ما براي گره خوردگي دگر باره پاره هاي جدا شده جنبش تاريخي مشترکمان و در خدمت وحدت چپ حساب کنيد. و لازم مي دانيم اين نگراني را هم با شما در ميان نهيم که وحدت امري نيست که تاخير در آن فقط عارضه کم ثمري را داشته باشد،خطر آنجاست که به احساس بي ثمري در ميان شما و ما ميدان دهد.

رفقا!
ما به سهم خود از اين خرسند هستيم که وحدت چپ همچنان در دستور کار شما و ما قرار دارد. وحدتي که، به اعتقاد ما نيازمند نزديکي ديدگاه طرفين، اشتراکات در خطوط برنامه اي و به ويژه عواطف ضرور براي همراهي ها و آمادگي براي همراه شدن ها در سياست روز، است. رفقا، ما، بر هر تلاش در جهت تحقق شرايط لازم براي وحدت چپ تاکيد داريم و بر تداوم راه با شما و هر همراهي در اين زمينه ، يک بار ديگر مهر تاييد مي نهيم.

رفقاي عزيز!
آرزوي ما براي کنگره نهم شما، تصميم گيري هايي است ماندگار براي رهجويي‏ها و رهگشايي‏هاي موثر در راه هدف دمکراسي و عدالت اجتماعي. آرزوي ما، پيروزي شما است. بر رفاقت مان با شما ديگر بار تاکيد مي ورزيم و دستانتان را به گرمي مي فشاريم.

هيئت سياسي ـ اجرايي سازمان فداييان خلق ايران(اکثريت)
پنج‌شنبه ۷ مرداد ۱٣٨۹ – ۲۹ ژوئيه ۲۰۱۰