رفيق مجيد احمدزاده

اولين دانشجوی شهيد دانشگاه صنعتی

رفيق مجيد ، دانشجوی رشته برق دانشگاه صنعتی ، در زمره اولين دانشجويانی بود که به جنبش فداييان خلق پيوست. پيش از آن که به عنوان يک انقلابی حرفه ای  مبارزات خود را ادامه دهد دريک محفل مارکسيستی عضويت داشت. با مفاهيم انقلابی مارکسيسم در مبارزه اجتماعی آشنا و علم انقلاب و تحول را آموخت. درکش از مارکسيسم خلاقانه بود و تا پايان عمرش نيز وفادارانه برای رهايي طبقه کارگر رزميد. در سال 50 زندگی مخفی خود را در يک واحد مسلح به فرماندهی رفيق و برادرش ، مسعود احمدزاده آغاز نمود و مسئوليت خودرا به عنوان معاون مسئول گروه با هوشياری تمام پيش می برد. در عمليات حمله به کلانتری قلهک و مصادره مسلسل نگهبان کلانتری شرکت داشت و در نقش راننده اتومبيل واحد عملياتی موفقيت عمليات واحد را تضمين نمود. درتابستان 50 پس از دستگيری رفيق مسعود برای مدت کوتاهی به عضويت مرکزيت سازمان درآمد ولی پيش از آن که بتواند حامل انتقال تجارب گرانبهای خود به ديگر رفقای مرکزی سازمان گردد در محاصره پليس قرارگرفت و پس از مجروح شدن به اسارت درآمد. رفيق مجيد دراولين لحظات دستگيری با وجود جراحت زياد اقدام به کشيدن ضامن نارنجک و بلعيدن قرص سيانورش نمود اما مامورين که متوجه شده بودند نارنجک را از دستش خارج نمودند که با انفجار آن درماشين يکی از مزدوران ساواکی کشته و سايرين زخمی گرديدند و خود از ناحيه شکم جراحت سختی برداشت. بدن مجروح رفيق به زير شکنجه برده شد اما اطلاعات فراوان رفيق از سازمان تنها درسينه اش باقی ماند. بعد از چندين ماه شکنجه های وحشيانه در دادگاه نظامی شاه محکوم به اعدام گرديد. رفيق مجيد در دادگاه همراه با ساير رفقايش به تعرض به دشمن پرداختند و هرچه بيشتر رژيم شاه را رسوا نمودند. هنگام ورود به دادگاه با خواندن دستجمعی سرود چريک های فدايی جلسات بی دادگاه را به جلسات محاکمه رژيم تبديل کرده بودند. در 11 اسفند سال 50  همراه با ديگر رفقايش جاودانه شد.

اطلاعيه سازمان چريک های فدايي خلق

اسفندماه 1353

درساعت 50/6 دقيقه بامداد روز دوشنبه 12 اسفند ماه 1353 سروان يدالله نوروزی فرمانده منفور گارد دانشگاه صنعتی توسط يک واحد از رزمندگان سازمان چريک های فدايي خلق اعدام گرديد. رفقای واحد عملياتی ، هنگامی که مزدور خائن با اتومبيل در حال خروج از خانه اش واقع درمنطقه نارمک تهران بود ، اورا به رگبار بسته و پس از شليک تيرخلاص اتومبيلش را به آتش کشيدند. سپس رفقا اعلاميه های توضيحی را که برای پخش درصحنه عمليات تهيه شده بود را پخش کردندو با شعارهای « درود بردانشجويان مبارز و دانشجويان شهيد » ، « مرگ برشاه خائن » منطقه را ترک کردند و به سلامت به پايگاه مراجعت نمودند.

اين عمليات که مقارن با سال روز تيرباران های رفقای ما درسال 1350 به مورداجرادرآمد، « عمليات رفيق مجيداحمدزاده » نام گذاری شد. رفيق مجيد احمدزاده که دراسفند 1350 توسط دولت مزدورشاه تيرباران شد ، اولين دانشجوی شهيد دانشگاه صنعتی بود.

ما از مدت ها قبل تصميم داشتيم که درجواب وحشيگری های گارد دانشگاه نسبت به دانشجويان مبارز ، متقابلا ضربه جانداری به اين مزدوران وارد آوريم و به اين وسيله حمايت مسلحانه و بی دريغ خود را از مبارزات دانشجويان ميهنمان اعلام داريم. بدين جهت حکم اعدام اين مزدور خودفروخته را که يکی از خوش خدمت ترين و منفورترين مهره های گارد دانشگاه بود ، در دادگاه انقلابی صادرنموديم و در سحرگاه روز 12 اسفند اجرا نموديم.

اسفند82/سازمان اتحادفداييان خلق ايران