بازداشت و صدور احکام وحشیانه برای مادران داغدیده و دادخواه را محکوم می کنیم

فراخوان گزارشگران :

(همراه با ترجمه برای ارسال به نهادها)

بازداشت و صدور احکام وحشیانه برای مادران داغدیده و دادخواه را محکوم می کنیم!

ما امضاکنندگان این بیانیه بدینوسیله اعلام می کنیم که تمامی این اتهامات بی پایه و اساس هستند و این نوع اتهامات رمز سرکوب اعتراضات و مطالبات بحق مردم کشورمان بوده و هست. ما بازداشت و صدور احکام وحشیانه برای مادران داغدیه و دادخواه را محکوم می کنیم و از شما نهادها و شخصیتها و همه مدافعان آزادی و حقوق انسانی درخواست میکنیم تا ضمن همراهی با جنبش دادخواهانه مردم کشورمان , بازداشت مادران دادخواه را بشدت محکوم نمائید و خواستار آزادی بی قید و شرط آنان و همچنین تمامی زندانیان سیاسی وفرهنگی و عقیدتی در ایران باشید.

***

خطاب به آزادیخواهان جهان

دو هفته از بازداشت چندین نفر از مادران جانباختگان دیماه سال 1396 و آبان 1398 میگذرد.فرزندان آنها در خیزش های مردمی و سراسری آنروزها توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به فجیع ترین شکلی به قتل رسیدند. از آندوران تا کنون مادران و خانواده های داغدیده از پای ننشستند و صدای اعتراض و دادخواهی خود را به اشکال متفاوت بگوش جهانیان رساندند.بانگ رسوایی این اقدامات و کشتار وحشیانه معترضان بگوش جهانیان رسید و بسیاری از رسانه های بینالمللی به انتشار زوایایی از این وقایع پرداختند. تلاشهای وسیع مادران داغدیده نشان داد که صدای داخواهی مردم ستم کشیده کشورمان خاموش شدنی نیست و یاد عزیزان از دست رفته توسط استبداد افسارگسیخته حاکم ماندنی است.

از دو هفته پیش اما جمهوری اسلامی موج جدیدی از بازداشت مادران و خانواده های دادخواه, فرهنگیان و هنرمندان را در دستور کار ننگین خود قرار داده است. تعدادی از آنها هم اکنون در سلولهای انفرادی هستند و از ارتباط با دنیای خارج از زندان محرومند.مسئولین قضایی جمهوری اسلامی ابتدا قرار بازداشت یکماهه برای تعدادی از آنها صادر کرده اند.اقدامات سرکوبگرانه و شرم آور حاکمان در برابر اعتراضات حق طلبانه محروم ماندگان و ستم خوردگان ایران حد و مرزی نمیشناسد. از دیرباز بسیاری از آگاهترین و بهترین فرزندان مردم کشورمان در سیاهچالها و زندانهای مخوف جمهوری اسلامی در بدترین شرایط و در وضعیتی بسیار خطرناک بسر میبرند. نمایندگان و مدافعان کارگری, معلمان و فرهنگیان و هنرمندان معترض, دانشجویان و بازنشستگان, جوانان معترض, زنان دلیری که با برگزاری کارزار علیه حجاب اجباری خطر کردند و بازداشت شده اند و بسیاری دیگر از آزادیخواهان از آن جمله اند.بر اساس گزارشات منتشر شده مادران دادخواه بخشا به اقدام علیه امنیت جمهوری اسلامی و جاسوسی برای بیگانه و دریافت پول از آنان متهم شده اند.

ما امضاکنندگان این بیانیه بدینوسیله اعلام می کنیم که تمامی این اتهامات بی پایه و اساس هستند و این نوع اتهامات رمز سرکوب اعتراضات و مطالبات بحق مردم کشورمان بوده و هست.

ما بازداشت و صدور احکام وحشیانه برای مادران داغدیه و دادخواه را محکوم می کنیم و از شما نهادها و شخصیتها و همه مدافعان آزادی و حقوق انسانی درخواست میکنیم تا ضمن همراهی با جنبش دادخواهانه مردم کشورمان , بازداشت مادران دادخواه را بشدت محکوم نمائید و خواستار آزادی بی قید و شرط آنان و همچنین تمامی زندانیان سیاسی وفرهنگی و عقیدتی در ایران باشید.

گزارشگران

25.7.2022

www.gozareshgar.com

آدرس برای ارسال پشتیبانی

gozareshgar1001@yahoo.de